موضوعات = جغرافای طبیعی
پهنه بندی خطر سیلاب در شهرستان مشکین شهر با استفاده از مدل ویکور

دوره 14، شماره 56، بهمن 1396، صفحه 21-34

موسی عابدینی؛ الناز پیروزی؛ لیلا آقایاری؛ الناز استادی


پهنه بندی و برآورد کیفی فرسایش خاک در حوضه‌ی آبریز مارون با استفاده ازمدل F.A.O

دوره 14، شماره 56، بهمن 1396، صفحه 51-69

حمید بابلی موخر؛ کورش شیرانی؛ مرتضی خداقلی


استخراج عوارض سطح زمین از تصاویر سنجنده OLI

دوره 14، شماره 54، شهریور 1396، صفحه 17-30

محمد ملکی؛ سید محمد توکلی صبور