دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تعیین سیاست‌های ارتقای اعتماد عمومی به سازمان‌های مدیریت شهری ایران با استفاده از روش دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

سیاوش رشیدی؛ نسرین جزنی؛ محمد مبینی


تحلیل موانع تامین مسکن گروه‌های آسیب پذیر شهری مطالعه موردی کلانشهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

رحمان مهدوی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ سهیلا حمیدزاده خیاوی