اثرآزاد سازی تجاری بررشد اقتصادی شهرهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اقتصادی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

رشد اقتصادی به عنوان یکی از اجزاء مهم توسعه اقتصادی محسوب می شود، از طرفی آزاد سازی تجاری با درجه پیوستن هر کشور به اقتصاد جهانی طی زمان، مقوله ای است که مورد توجه اقتصاددانان کشورهای مختلف جهان می باشد. بنابراین در این مطالعه به بررسی عوامل تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از جمله آزاد سازی تجاری پرداخته شده است. برای این منظور، از آمار سری زمانی طی سال‌های 1360 تا 1393 و با استفاده از مدل خود همبستگی با وقفه توزیع شده (ARDL) استفاده شد. همچنین برای بررسی رابطه علیت میان آزاد سازی تجاری و نرخ رشد اقتصادی در بلند مدت و کوتاه مدت از آزمون علیت مدل تصحیح خطا استفاده شد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار متغیرهای؛ سرمایه گذاری کل، تعداد کل نیروی کار و شاخص آزاد سازی تجاری بر نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت است. همچنین با استفاده از آزمون والد بر روی ضرایب مدل تصحیح خطا به این نتیجه دست یافته شد که همواره در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه علیت از آزاد سازی تجاری به نرخ رشد اقتصادی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of trade liberalization on economic growth in Iran

نویسنده [English]

  • AhmadAli Asadpour
چکیده [English]

Besides trade Globalization with the countries joining the global economy over time Issue is that different countries are considered by economists. Therefore, this study examines the factors affecting economic growth, including trade Globalization can be addressed. For the purpose of statistical time series and by the year 1360 to 1393 and using Auto Regressive Distributed Lag Method (ARDL) was used. Also check the causality relationship between trade Globalization and economic growth in the long term and short term error correction model was used to test causality.
Results from this study showed positive and significant impact variables, the natural logarithm of total investment, Natural logarithm of the total number of labor and trade Globalization on growth rate economy in the short term and long term. The Wald test on coefficients using error correction model, this result was achieved always in the short term and long-term causality of trade Globalization to economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic growth rate
  • Trade Globalization
  • (ARDL)
  • Causality error correction
  • Iran