پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری استان ایلام با تکنیک GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اموزش وپرورش

2 استادیار جغرافیا و ژئومورفولوژی– دانشگاه زنجان

چکیده

استان ایلام واقع در غرب کشور با داشتن جاذبه های طبیعی وفرهنگی مناسب، توانایی زیادی در جذب گردشگر دارد؛ اما تاکنون از این پتانسیل ها وقابلیت های موجود،
دراین پژوهش به منظور‌ارزیابی‌شرایط ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقلیم ‌گردشگری‌وجاذبه‌های اقلیمی استان‌ایلام‌ ازنقطه‌ نظر‌گردشگری، ازشاخص اقلیم گردشگری TCI وداده‌های اقلیمی5 ایستگاه سینوپتیک استان استفاده شده است. بدین منظور ابتدا آمار هفت پارامتر اقلیمی موردنیاز به صورت ماهانه ‌از ایستگاه‌های سینوپتیک استان دربازه زمانی 14ساله (2010-1997)استخراج شد. پس ازاستخراج آمار، پایگاه اطلاعاتی مربوطه تشکیل وبرپردازش آن ها با استفاده از شاخص TCI اقدام گردید. سپس با بهره‌گیری از نرم افزار GIS درمیان یابی، تعمیم داده های نقطه ای به پهنه ای وترکیب نقشه ها زمان ها ومکان های مساعد برای حضور‌گردشگران‌ دراستان‌‌ مشخص ‌شد.
نتایج پژوهش نشان داد که شاخص گردشگری استان در طول سال دارای تنوع زیادی است به گونه ای که درفصل گرم سال مناطق شمالی استان از نظر اقلیمی دارای وضعیت مطلوب ومناسب است ودر فصل سرد سال این روند تغییر می یابدو مناطق جنوبی استان دراین موقع از سال از شرایط اقلیمی مطلوب برخوردارشده ومناطق شمالی استان شرایط نامناسب اقلیمی را تجربه می کند. در مجموع ماه های مارس، آوریل، می، اکتبرونوامبر، استان شرایط مساعدتری برای جذب گردشگر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Regionalization of Tourism Comfort Climate in Ilam Province via GIS technique

چکیده [English]

Ilam province, located in the west of Iran, owning natural, cultural attractions and capabilities on attracting tourists, but existing capabilities and potentials have not been used properly. In order to facilitate tourism, suitable times and places shall be determined for tourists` presence in the region. One of crucial needs of tourists is considering regional status and suitable times of tourism.
In this research, TCI regional tourism index as well as data from 5 synoptic stations of the province was used to evaluate tourism regional and regional tourism conditions of Ilam province. Thus, necessary statistics of seven regional parameters were exploited from 5 synoptic stations in a 14-year old period monthly. (1997-2010). A database was formed after statistics exploitation then, they were processed using TCI index. Then, suitable times and places for tourists appearance determined through moderating by GIS software, generating point data to surface ones and mixing the maps.
The results of the research indicate that the province`s tourism index owns many varieties, i.e. north areas of the province bears suitable conditions in warm season of year while the condition changes in cold seasons but southern areas of the province have suitable status while north areas bear unsuitable conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Relaxation region
  • GIS
  • TCI index
  • Ilam Province