بررسی عوامل موثر بر تغییر در نظام برنامه ریزی شهری ایران با استفاده از نظریه مبنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

گسترش شهرنشینی و به دنبال آن مشکلات خاص شهرنشینی بیش از پیش توجه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی شهروندان را ضروری ساخته است. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع چهار گانه تغییر(موانع نگرشی – دانشی، هنجاری – رفتاری، ارتباطی، نهادی) از طرح جامع به طرح استراتژیک در ایران می باشد.تحقیق حاضر از لحاظ هدف،توسعه ای کاربردی و از نظر پارادایم در گروه تحقیقات کیفی قرار می گیرد. روش نمونه گیری، هدفمند دردسترس می باشددر مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، موانع و عوامل شناسایی شد. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل جمعی از اساتید و مشاوران که در موانع تغییر برنامه ریزی شهری فعالیت می‌کنند یا فعالیت می-کردند، می باشد. نتایج نشان می‌دهد مانع نگرشی- دانشی بزرگترین مانع پیش‌روی نظام برنامه‌ریزی شهری در ایران می‌باشد.و این باعث می‌شود که با توجه به مهم بودن این شاخص در صورت رفع موانع مربوط به این شاخص باید ابتدا نگرش و دانش که دو مقوله‌ی مهم و محافظه‌کارانه در برابر مقاومت می باشد را تقویت کرد، چنان‌چه به این دو مقوله توجه شود و شکاف میان این دو از بین رود مسلماً مسیر دستیابی به شرایط ایده‌ال در زمینه‌ی سایر شاخص ها نیز برای دستیابی به رویکرد استراتژیک تسهیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The factors affecting the changes in the urban planning system of using grounded theory

چکیده [English]

Urbanization and the specific problems of urbanization, more than ever Attention to the design of effective strategies to optimize the lives of citizens is essential. In The aim of this study was to investigate barriers Quad change (attitudinal barriers - knowledge, norms - behavioral, communication, institutional) of the Comprehensive Plan to the Strategic Plan in Iran.
method is qualitative methods. Sampling was targeted was available. In the qualitative phase, semi-structured interviews, Barriers were identified. The population in the qualitative phase consisted of 5 professors and consultants That in the master plan and strategic planning activities or the activities they have been. The quantitative analytical research. In this section, rankings and barriers identified were examined.
The results show that the most important barrier to the knowledge attitude barrier to urban planning system in Iran. This makes the Given the importance of attitudinal factors - knowledge, By removing barriers to the index, you must first attitude and knowledge of the two major categories Conservative and the resistance is strengthened, If these two issues be addressed And the gap between the two is Surely the way to achieve ideal conditions in terms of other indicators to achieve the strategic approach will be facilitated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • barriers to change
  • Master Plan
  • Strategic planning