بررسی و تحلیل کیفیت محیط زندگی در سکونتگاههای غیررسمی ( محلات کتی، سادات محله، موزیرج و هفت تن شهر بابل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 فارغ التحصیل

چکیده

رشد سریع شهرها و توسعه کالبدی آنها موجب نزول کیفیت محیط زندگی بویژه در محلات خودرو شده است. از اینرو هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان رضایتمندی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی شهر بابل از کیفیت محیط زندگی است. روش مورد استفاده در تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. این پژوهش براساس دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری سکونتگاههای غیررسمی شهر بابل شامل محلات موزیرج، کتی، هفت تن و سادات محله می باشند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 282 نفر بدست آمده است. در این پژوهش، با استفاده از روشهای آماری T-test و کای اسکوئر یک طرفه سعی گردیده میزان رضایتمندی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی شهر بابل از کیفیت محیط زندگی در 5 حوزه ی سکونت، اوقات فراغت، آمد و شد، امنیت و محیط زیست و بهداشت مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که میزان رضایتمندی ساکنان محلات هدف از کیفیت محیط زندگی با میانگین 8/2 (با میانه نظری 3) نامطلوب ارزیابی شده است. در این راستا میزان رضایتمندی از حوزه های تفریحی و اوقات فراغت، سکونت و محیط زیست و بهداشت کمتر از میانگین و حوزه های امنیت و آمد و شد کمی بیشتر از میانگین می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the quality of life in informal settlements (Kathy, neighborhood Sadat, Mvzyraj and Hafttan neighborhoods Babol)

چکیده [English]

Rapid urban growth and physical development have led to declining environmental quality of life, especially in informal neighborhoods. The purpose of this study is the satisfaction of the quality of life of residents of informal settlements in the city of Babul. The method used in this research is a descriptive survey. This research has been done according to the method on the field and library that in the field . The population of Babul informal settlements are include areas Moziraj, Kathy, Hafttan and Sadat neighborhood. The sample size according to Cochran formula was obtained of 282 people. In this study, using a T-test and chi-square tests were a way to satisfaction with the quality of life of residents of informal settlements Babul examined in 5 areas of housing, leisure, travel, health and safety and the environment. The results indicate that the satisfaction of local residents about the quality of the living environment, with an average 2.8 (with no middle 3) the unfavorable evaluation. In this regard the satisfaction of the areas of recreation and leisure, housing and the environment and health is below average and the areas of security and travel a little more than the average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality living environment
  • Informal settlements
  • Satisfaction
  • Babul