نقش شبکه زهکش مسطح، کانال و مخازن اکولوژیک در مدیریت رواناب سطحی شهری؛ مطالعه موردی: شهرک سجادیه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم زمین و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

سطوح روکش شده، پشت‌بام ساختمان‌ها، سطوح خیابان‌ها و امثال آن‌ها در شهرها همانند مانعی در برابر نفوذ آب باران به داخل خاک و تغذیه سفره آب زیرزمینی عمل می‌کنند و سبب می‌شوند که بخش بیشتری از بارندگی به رواناب سطحی و سیلاب تبدیل شوند. روش ترکیبی نفوذ، ذخیره و انتقال آتلانتیس به عنوان بارزترین رویکرد مدیریت رواناب شهری شامل اجرای یک شبکه مجاری زیرسطحی، با استفاده از مصالح آتلانتیس و اجرای لایه‌های زهکش بر روی آن و ذخیره‌سازی آب جمع‌آوری شده در شبکه می‌باشد. با این روش، امکان جذب و نفوذ، انتقال و ذخیره آب فراهم می‌شود و سطح مفید معابر شهری افزایش یافته و همچنین از انتقال و انباشت آلودگی نیز جلوگیری می‌شود. قرارگیری شهرک سجادیه تهران در ارتفاعی پایین‌تر از بزرگراه بعثت و خیابان شهرزاد در جنوب و غرب آن باعث آب‌گرفتگی معابر شهرک در مواقع بارندگی می‌شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی، تحلیلی انجام شده و با هدف بررسی نقش شبکه زهکش صفحه‌ای، کانال و مخازن اکولوژیک به عنوان رویکردی نوین در ارتباط با کنترل و مدیریت رواناب سطحی در شهرک سجادیه تهران مورد مطالعه قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role Drainage Plate Network, Channel and Ecological Reservoir in the Management of Urban Surface Runoff; Case Study: Town of Sajadieh Tehran

نویسندگان [English]

  • Saeid Amanpour 1
  • Morteza Abiyat 2
  • Mostefa Abiyat 3
1 Associate Prof, ,Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Earth Sciences and GIS, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 MSc. Student, in Geography & Rural Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 MSc. Student, in Geography & Rural Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Veneered surfaces, roofs of buildings, streets and the like in urban areas as a barrier against the infiltration of rainwater into the soil and groundwater recharge.They cause more of rainfall to surface runoff and floodsto be converted. Combined method influence, storage and transmission of Atlantis, as the most urban runoff management approach, including implementation of a network of underground ducts, using Atlantis materials and execution of drainage layers on it and store water collected from the network. In this way, the possibility of penetration, transfer and storage provided and benefit levels increased urban streets as well as the transfer and accumulation of contamination is prevented. Town sajadieh located in the lower elevations of the highway and besat shahrzad and street in the south and west causes waterlogging town streets in the rain times. The present study has a descriptive, analytical approach and to investigate the role drainage plate networks, channel and ecological reservoir as the new approach in connection with control and management of surface runoff in town sajadieh Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management of Urban Surface Runoff
  • Atlantis
  • Drainage Plate Network
  • Channel and Ecological Reservoir
  • Town of Sajadieh