ارزیابی عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی(نمونه موردی: روستاهای واقع در حریم کلانشهر همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیرگذاری عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی می‌باشد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. جامعه‌ی آماری در این تحقیق، 25 روستای واقع در حریم کلانشهر همدان می‌باشد که در آنها طرح هادی اجرا شده و از بین آنها 10 روستا به روش نمونه‌گیری انتخاب گردید. در سطح روستاهای مورد مطالعه با روش نمونه‌گیری کوکران، 200 خانوار روستایی‌ انتخاب و به روش نمونه‌گیری تصادفی مورد پرسش‌گری قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق بر اساس نتایج به‌دست آمده از آزمون‌های همبستگی تیپ پیرسون نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌دار و نسبتاً قوی با ضریب 488/0 بین عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت و فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی وجود دارد، به‌نحوی‌که عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت حدود 25 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نماید و در بین عوامل ساختاری- نهادی، متغیر نقش تشکل‌های مردم نهاد در مشارکت‌آفرینی به میزان 5/26 درصد بر روند اجرای طرح هادی تأثیرگذار بوده‌است. در توزیع فضایی رابطه‌ی بین عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت و روند اجرای طرح‌های هادی در شش روستا، همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Structural-Institutional Factors Affecting Villagers' Participation in Implementation Process of Rural Guidance Plans (Case Study: Villages in Hamedan metropolitan)

چکیده [English]

The purpose of this evaluation research the effectiveness of structural and institutional factors influencing participation of villagers in the rural guide plans is. In terms of objective research methods applied and the method descriptive and cor relational. Statistical population in this study, 25 villages in the metropolis of Hamedan Policy In which the guide plan has been implemented, among them 10 villages were selected for sampling. Applying random sampling method and Cochran formula, 200 households were questioned. Based on the results of Pearson correlation tests with the co-efficient of 0.488, research findings show that there is a highly significant relationship between structural-institutional factors affecting participation and performance of Guidance Plans, to the extent that structural-institutional factors affecting participation explain 25% of changes attributed to dependent variable. Among the structural-institutional factors, the variable of “the role of non-governmental organizations in encouraging public participation” was 26.5% effective in implementation of Guidance plans. There was overall and direct correlation in spatial distribution of the relationship between structural-institutional factors affecting participation and performance process in Guidance Plans in six villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional – Structural Factors
  • Rural Participation
  • Rural Guide Plan
  • Hamedan Metropolitan