واکاوی زمانی – مکانی بارش‌های حدی مناطق غربی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هوای دانشگاه یزد

2 دانشگاه یزد

چکیده

هدف این مطالعه شناسایی روند و شیب روند بارش‌های حدی مناطق غربی ایران است، که برای رسیدن به این هدف از داده‌های بارش 69 ایستگاه سینوپتیک و اقلیم‌شناسی در طول دوره آماری (2010-1961) استفاده قرار گرفت و آستانه سالانه بارش حدی غرب کشور به روش توزیع تعمیم یافته حدی برای مناطق غربی ایران 22 میلی متر برآورد گردید. روند بارش‌های حدی برای هر ماه در طول دوره آماری مورد پژوهش با استفاده روش من کندال شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که فراوانی روزهای بارش‌های حدی در 12 ماه سال در طول دوره آماری مورد مطالعه روند منفی و کاهشی داشته بجز در قسمت کوچکی از استان ایلام که کلا دارای روند مثبت و افزایشی داشته است در ماه‌های خرداد تا شهریور تقریبا نیمی از مناطق غربی هیچ روندی مشاهده نشد و شیب تغییرات سایر مناطق با روند منفی بین 0 تا 10 روز بوده است، در ماه‌های آذر و بهمن حدود 5 درصد منطقه مورد مطالعه دارای روند افزایشی بوده و در آذر ماه این روند افزایشی در نیمه غربی استان کرمانشاه مشاهده شد و در بهمن ماه این روند مثبت در قسمت شمال غربی استان کردستان مشاهده گردیدکه این مناطق منطبق بر ارتفاعات زاگرس هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Temporal-Spatial Analysis of Rainfall Days Frequency Trend of Western Iran Regions

چکیده [English]

Precipitation including climatic elements in the dimension of time and space changes a lot. In the study of extreme precipitation because of the devastating effect it is of great importance. The aim of this study is to identify and analyze theslope of the western regions of extreme precipitation, which is to achieve this goalprecipitation data of 69 synoptic stations and climate (province of Kerman, Kermanshah, Hamedan, Ilam, Lorestan and Kurdistan), in during the statistical period (2010-1961) were used and the annual threshold of extreme precipitation West generalized method of distributing a limit to the western regions of the country to 22 mm respectively. The extreme precipitation for each month during the period under study western regions using Mann-Kendall method identified and analyzed. and in December this increase was observed in the western half of Kermanshah province and in February this positive trend observed in the northwestern province of Kurdistan conceptual framework, these areas are consistent with the Zagros mountains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation some extent
  • the time - spatial
  • general extreme value distribution
  • West Iran