سنجش کیفیت محیط شهری با استفاده از روش چند معیاره (مورد محله پونک شهر قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پیام نور

چکیده

.
هدف این پژوهش بررسی متغیرهای مؤثر بر رضایت مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی در محله پونک شهر قزوین است.بر این اساس با توجه به مطالعة ادبیات نظری مربوط به کیفیت محیط، چارچوب مفهومی متشکل از عوامل پانزده گانه، مورد تحلیل قرار گرفته است. نوع پژوهش، از نظر هدف کاربردی و توسعه ای، از لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با در نظر گرفتن فرضیة حداکثر ناهمگنی، برای محدودة مورد نظر 120 نفر محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که بین متغیر جنس با میزان رضایت از، وضعیت آلودگی، امنیت اجتماعی موجود در محله، سرزندگی ساخت محیط و نظم حاکم بر کالبد رابطة معناداری دارد. در محدودة مورد مطالعه بین دو متغیر میزان تحصیلات و رضایت اقتصادی با میزان رضایت مندی از کیفیت محیط زندگی رابطةمستقیم وجود دارد. و با توجه به وسعت محله، علت این موضوع را می توان تفاوت های فردی وابسته به صفات اجتماعی- اقتصادی بررسی کرد. از این رو باید افزود که متغیر سطح تحصیلات و میزان رضایت اقتصادی در ادراک کیفی ازمحیط در محله پونک قزوین تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The quality of urban life as the key concept in urbanplanning

نویسنده [English]

  • esmaeil nasiri hendkhale
چکیده [English]

.
The aim of this study was to investigate variables affecting citizens' satisfaction with the quality of the living environment in the neighborhood is the city of Qazvin Poonak. On this basis, according to the study of literature pertaining to environmental quality, the conceptual framework consists of fifteen, have been analyzed. The type of research and development for the purpose, in terms of research methods, descriptive-analytic. A sample using Cochran formula and taking into account the assumption of a maximum of heterogeneity were calculated for the range to 120. The results show that the gender of satisfaction, pollution, social security in neighborhood vitality of the built environment and regulatory framework governing the relationship is significant. In the study area between educational level and economic satisfaction with the level of satisfaction with the quality of the living environment has a direct relationship, Due to the size of the neighborhood, because it can be looked at individual differences related to socio-economic characteristics. It should be noted that the level of education and economic satisfaction in perceived quality is remarkably effective in Qazvin Poonak neighborhood.
Keyword: Environmental quality of life, satisfaction, individual variables, Poonak neighborhood, Qazvin

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Quality of living environment
  • Alley
  • POONAK
  • Qazvin