تاثیر عوامل محیطی بر تخریب محوطه های باستانی با استفاده از مدل TOPSIS ( مطالعه موردی محوطه های باستانی شهرستانهای دره شهر و آبدانان ، استان ایلام )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار گروه جغرافیا

چکیده

تاثیر عوامل محیطی بر محوطه های باستانی ، به شرایط جغرافیایی آنها بستگی دارد. در تحقیق حاضر دو شهرستان دره شهر و آبدانان در استان ایلام به عنوان محدوده جغرافیایی در نظر گرفته شد و تاثیر عوامل محیطی بر تخریب محوطه های باستانی این دو شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از نرم افزار GIS جهت تلفیق لایه های اطلاعاتی و همچنین از مدل TOPSIS جهت رتبه بندی تاثیر این عوامل بر محوطه های باستانی استفاده گردید. ده عامل محیطی شامل ارتفاع ، جهات جغرافیایی ، شیب ، بارندگی ، دما ، کلاس فرسایش ، فاصله از رودخانه ، فاصله از گسل ، نوع کاربری اراضی و نوع سازندهای زمین شناسی به عنوان عوامل تاثیر گذار بر این محوطه ها انتخاب گردیدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که عوامل بارندگی ، جهت جغرافیایی و نوع سازند زمین شناسی می توانند بیشترین تاثیر را در تخریب آثار باستانی داشته باشند. درضمن تاثیر این عوامل بر محوطه های باستانی دو شهرستان ، تقریبا برابر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of environmental factors on destruction of archaeological sites by TOPSIS model (case study archaeological sites of Darreh Shahr and Abdanan of Ilam province)

نویسنده [English]

  • Ardavan Behzad 1
1 Assistant Professor Department of Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The impact of environmental factors on archaeological sites, depends on their geographic conditions. In this study, two cities (Darreh Shahr and Abdanan of Ilam province) were considered as geographical scope and impact of environmental factors on the destruction of archaeological sites were studied. In this research, GIS software was used for overlaying environmental factors and also TOPSIS model was used for ranking impact factors on archaeological sites. Ten environmental factors such as height, aspect, slope, rainfall, temperature, erosion class, distance from river and fault, land use and geological formations were selected as affecting factors on these sites. Results shows that rainfall, aspect and geological formations are more effective on destruction of archaeological sites. Also impact of these factors on the archaeological sites of the cities seems equal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : archaeological sites
  • Environmental factors
  • Darreh shahr
  • Abdanan
  • topsis model