بررسی عوامل فضایی موثر در تقاضای جاذبه های گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز.،

چکیده

چکیده
مطالعه حاضر با روش شناسی توصیفی- تحلیلی در راستای بررسی عوامل فضایی موثر در تقاضای جاذبه های گردشگری شهر ایلام به انجام رسیده. روش نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی ساده بدون جایگزینی انجام می‌شود. شیوه جمع آوری اطلاعات و داده ها، پیمایشی – کتابخانه‌ای می‌باشد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها با ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عوامل فضایی و تقاضای گردشگری شهری در شهر ایلام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک راهه سطح معنا داری آزمون (Sig)برای شاخص‌ فضایی در شهر ایلام برابر 630/0 می-باشد. در نتیجه اختلاف معناداری بین میانگین شاخص‌های فضایی در شهر ایلام از نظر شهروندان و گردشگران وجود ندارد و بیانگر توافق معنادار پاسخ گویان در این رابطه است. همچنین میزان مجذور R تصحیح شده نشان داد که شاخص-های وارد شده به مدل 70 درصد تغییرات در تقاضای گردشگری شهری، شهر ایلام را تبیین می‌کنند. نتایج بدست آمده نشان دهنده این امر است که انتظارات گردشگران از منطقه بر اساس تجربه سفرهای قبلی، تبلیغات، تشویق دیگران شکل می‌گیرد. کیفیت خدمات، کیفیت تسهیلات، و ارزش‌های دریافت شده و ادراک شده تأثیر مستقیمی بر کیفیت سفر، تجربه گردشگری و سطح تقاضای آن‌ها در آینده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study of effective spatial elements on urban tourism demand (case study: Ilam city)

چکیده [English]

Abstract
This study was a descriptive analytical methodology to evaluate the factors influencing the demand for tourist attractions. Using simple random sampling without replacement can result. How to collect data, survey liberality extrusion. For data analysis, Without replacement. The results of data analysis showed a Pearson correlation coefficient between the space and have demand of urban tourism in the city of Ilam and there is a significant positive relationship. According to the test, ANOVA test a significant level (Sig) to Shakhs space in the ./630 is the city of Ilam. Therefore, no significant differences between the spatial indexes in Ilam has been reported neither by the local inhabitants, nor by the tourists. Thus, meaningful agreemwnt in between the responsible authorities. there are also The R squared corrected showed that %70 of indicators into the model changes in tourism demand within the city of Ilam moved to explanation. Results show how tourists expectations of the area is badically formed by former visits, adds, and motivation coming from others. Service quality, easy access, and well and nice treatment recieved all bear non conditional influences on the voyage's quality, tourism experience and also on their futur demand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factors space
  • Demand
  • Tourist attractions the city
  • Ilam City