تحلیل نقش شاخصهای (اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و کالبدی )کیفیت زندگی در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی:دهستان بهمئی گرمسیری، شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی علوم و تحقیقات

2 دانشیار گروه جغرافیا واحد یادگار امام (ره) شهر ری

3 استاد گروه جغرافیا واحد علوم و تحقیقات

چکیده

کیفیت زندگی از دهه1960 وارد مباحث علمی شد و هدف کیفیت از زندگی در نواحی روستایی، تثبیت جمعیت خانوارهای روستایی و دسترسی عادلانه آنها به زمین و منابع در روستاهاست. این پژوهش سعی دارد نقش شاخصهای کیفیت زندگی در توسعه پایدار روستاهای دهستان بهمئی گرمسیری،شهرستان بهمئی از استان کهگیلویه و بویراحمد را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده ، پس از مطالعه اسنادی، تعداد 8 روستای بالای 60 خانوار با تعداد 987 خانوار مورد مطالعه قرار گرفت.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 243 پرسشنامه برای سرپرستان خانوار در نظر گرفته شد. پس از جمع آوری اطلاعات، دسته بندی و پردازش آماری در قالب تحلیل توصیفی وتحلیل استنباطی(آزمونT تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل خوشه ایCluster) در نرم افزارهای SPSS و GIS صورت گرفت و یافته ها نشان می دهند که شاخصهای اجتماعی و فرهنگی شرایط مطلوبی دارند اما شاخصهای زیست محیطی و کالبدی و اقتصادی شرایط خوبی ندارند و پایینتر از میزان متوسط ارزیابی شده اند. از اینرو می توان گفت شاخصهای مطلوب توسعه پایدار در این روستاها در بیشتر سطوح پایینتر از حد معمول اند و نقش بازدارنده ای در روند توسعه روستایی، پایداری و بهبود وضعیت روستائیان دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors (economic, social, cultural and physical) quality of life in Sustainable Rural Development (Case Study: Rural district Bahmaei Garmsiri, city Bahmaei of functions Kohgiluyeh and Boyerahmad)

چکیده [English]

Abstract: Quality of life from the 1960s into scientific discussions and objective quality of life in rural areas, rural population stabilization and equitable access to land and resources in rural areas.This research is aimed at the sustainable development of indicators of quality of life villages in the central city of the province Kohgiluyeh and Boyer Bahmaei analyze and assess.The study was descriptive survey that after studying the documents,8 village of 60 households with 987 households were studied. Sample sizeusing Cochran formula 243 questionnaires were considered heads of households.After collecting information, sorting and statistical processing in the form of descriptive and analytical inferential statistics (T test samples, Pearson correlation coefficient and cluster analysis) in software SPSS and GIS. The findings show that social indicators and cultural, economic and physical environmental factors are favorable but not in good condition and have been evaluated below average.So we can say good indicators of sustainable development in the village more levels are lower than usual and deterrent role in the process of rural development, sustainability and improved their Villagers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural development indicators
  • quality of life
  • Sustainable development
  • rural a