مکان یابی دفن بهداشتی زباله های جامد شهری اهواز با استفاده از نرم افزار ومدل Visual PROMETHEE و نرم افزار Arc Gis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه اهواز

چکیده

انتخاب محل دفن پسماندها یکی از مراحل مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری می باشد و با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی واکولوژیکی پسماندها، انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرایند علمی صورت گیرد. انتخاب مکان مناسب برای دفن بهداشتی زباله، مستلزم در نظر گرفتن عوامل و معیارهای متعددی(معیارهای فاصله از فرودگاه، فاصله از گسل، فاصله از شهر، فاصله از رودخانه، فاصله از شهر، نزدیکی به کاربری اراضی، جنس خاک، جهت باد، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از آبهای زیر زمینی و فاصله از راههای ارتباطی) است . هدف ایـن تحقیق مکان‌یابـی بهینه دفن زباله شهر اهوازبا استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار و مدل Visual PROMETHEE است. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به اهمیت تمامی معیارها، بهترین مکان پیشنهادی برای دفن بهداشتی زباله ها در شهر اهواز، شرق و تا حدودی شمال شرق این شهر می باشد که این مکان ها از استانداردهای لازم برای تحقق این امر برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ahwaz municipal solid waste sanitary burial location using software models and software Arc Gis Visual PROMETHEE

چکیده [English]

Choose landfill is an important step in the management of municipal solid waste according to environmental impact, economic and ecological waste, the landfill must be done carefully and in a scientific process. . Choose a suitable place to bury garbage, requires consideration of many factors and criteria (criteria distance from the airport, distance from fault, distance from the town, away from the river, away from the city, close to land use, soil type, wind direction, distance residential areas, away from the ground and the distance of communication) is. The purpose of this study, the optimal location city landfill Ahvazba geographic information system and software application and version is Visual PROMETHEE. The type used in this article is an applied research - development and its method is descriptive and analytical. The results show the importance of considering all measures, the proposed locations for waste sanitary burial in the city of Ahvaz, East and North-East part of the city that these places are the standards to accomplish this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "waste"
  • "location"
  • "Arc GIs"
  • "Visual PROMETHEE"
  • "Ahvaz city"