ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای جدید (مورد مطالعه: شهر جدید پرند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

کیفیت زندگی از لحاظ عینی و ذهنی جایگاه ویژه‎ای در مطالعات برنامه‎ریزی شهری دارد. هدف اصلی تمام برنامه‌ریزی‌ها که توسط اندیشمندان و برنامه‌ریزان مطرح می‎شود کیفیت زندگی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی شاخص‎های مرتبط با کیفیت زندگی از دید شهروندان شهرجدید پرند با توجه به 3 ویژگی کالبدی، کارکردی و محیطی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و پیمایشی مبتنی بر استفاده از پرسشنامه است. تعداد جامعه آماری 382 نفر است و به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه، از نرم‌افزار SPSS و روش‌های آماری نظیر میانگین پاسخ‌ها، آزمون آماری پارامتریک T برای متغیرهای مستقل، تکنیک Synectics و آزمون Anova استفاده شده است. مطابق نتایج تحقیق وضعیت کیفیت زندگی در منطقه مورد مطالعه در زمینه های حمل ونقل و ارتباطات محیطی، اقتصادی و اجتماعی از دید جامعه نمونه مطلوب نبوده و تنها وضعیت از دید ویژگی‌های کالبدی (فضاها و بناها) جامعه نمونه در حد متوسط (با میانه 3) ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment the quality of life in new towns (case study: new town of Parand)

چکیده [English]

Quality of life is has a special place in urban planning studies according to objective and subjective conditions. The main goal of all plannings which is implied by thinkers and planners is Quality of life. The main objective of this research is to study the indicators related to quality of life from the viewpoint of the citizens of the new city of Parand according to 3 physical, functional and environmental characteristics. The research method is descriptive-analytic and survey based on using a questionnaire. The statistical population of this study is 382 people. In order to analyze the variables studied, SPSS software and statistical methods such as mean responses, parametric statistical test T for independent variables, synthetics and ANOVA test were used. The results of the research show that the quality of life situation in the studied area in the field of transportation and environmental, economic and social communication is not favorable from the viewpoint of the sample population. Only the situation from the viewpoint of physical characteristics (spaces and buildings) of the sample population is medium (with the mean 3) evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment
  • quality of life
  • New towns
  • Parand