عوامل مؤثر در جذب گردشگران به مقصدهای روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

قرارگیری روستاها در یک بستر طبیعی و شیوه زندگی روستانشینی فرصت‌های گردشگری در گردشگاه‌های داخلی و خارجی مکان‌های روستایی را به وجود می‌آورد (تاج، 1381: 23). بنابراین روستا قلمرو گوناگونی از فعالیت و جاذبه‌ها را عرضه می‌دارد (جوان، 1385). همین منابع و جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی ـ تاریخی انگیزه‌های قدرتمندی برای بازدید نواحی روستایی و مقصدهای ارزشمندی برای گردشگری محسوب می‌گردند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی اولویت عوامل اثر گذار در جذب گردشگران به مقصدهای روستایی شهرستان دماوند استان تهران دارای 39 روستای بالای 100 نفر جمعیت انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفت. 6 روستا به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوچران بدست آمد. سپس برای انتخاب روستاها از روش تساوی اینتروال ها و روش تصادفی ساده اقدام گردید و با در نظر گرفتن نامحدود بودن تعداد مراجعه گردشگران به روستاهای نمونه، 350 نفر مورد پرسشگری قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون‌ فرضیات به روش آزمون t تک گروهی نشان داد که رابطه معنی دار میان چهار متغیر (مالکیت یا اقامت در خانه‌های دوم ـ سهولت و کیفیت امکانات مسیر دسترسی ـ جاذبه‌ها و منابع طبیعی و جاذبه‌ها و منابع فرهنگی ـ تاریخی) با جذب گردشگران به روستاهای مورد مطالعه وجود دارد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effective Factors in attracting tourists to rural destinations

نویسنده [English]

  • shaghayegh hafezizadeh 1
چکیده [English]

Located in a natural environment and lifestyle of rural villages tourism opportunities in rural areas creates indoor and outdoor promenades (Taj, 1381:23). Thus the village territory offered a variety of activities and attractions (Javan, 1385). These natural and cultural resources and historical attractions to be considered as powerful incentive to visit rural areas and valuable tourist destinations. The present study aims to identify priority factors affecting rural destinations attract tourists to the Damavand county in Tehran province has 39 villages of more than 100 people were. To analyses the data both descriptive and inferential statistics were used. 6 villages as the sample size was calculated using the formula Cochrane. The selection of villages were through randomly action equity interval method and considering unlimited number of tourists visiting the villages and so 350 people were questioning. The results of hypothesis testing using t-test showed that there is a Significant relationship between four variables (second home ownership Or stay in - Ease of access and quality of facilities path- Attractions and natural resources and Attractions and historical- cultural resources) and tourists attraction to the villages .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • rural destination
  • second home
  • Damavand County