ارزیابی کاربری فضای سبز شهری، در فرایند توسعه پایدار (مطالعه موردی: اسلامشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد یادگار امام

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

با توجه به افزایش جمعیت و آلودگی روزافزون محیط شهری، نقش حیاتی فضاهای سبز روز به روز بیشتر می شود. فضای سبز به عنوان یک فیلتر طبیعی از آلودگیهای محیطی می کاهد و تضمین گستره نسبی سلامت فردی و اجتماعی ساکنان شهر و آرامش محیط آن است. بنابراین باید توسعه فضای سبز شهری برای پایدار ماندن، با توجه به ویژگی‌های اقلیم‌شناختی محل و آرای مردم بومی لحاظ شود. به همین دلیل هدف مقاله حاضر ارزیابی وضعیت کاربری فضای سبز شهر اسلامشهر در فرایند توسعه پایدار با مدل راهبردیswot می باشد. بر همین مبنا با مطالعات میدانی و نظر سنجی از کارشناسان به جمع آوری و شناسایی فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها پرداخته شد و استراتژی ها استخراج شد و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی به تدوین راهبردهایی پرداخته، و در نهایت با استفاده از یک مدل مطلوب، سرانه فضای سبز مناسبی برای شهر اسلامشهر پیشنهاد و اثبات گردید، نتایج پژوهش نشان می دهد که که در حال حاضر، سرانه کاربری وضع موجود فضای سبز شهر اسلامشهر در حد استاندارد برای شهروندان این شهر نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

User evaluation of urban green space in the process of sustainable development (Case study: Eslamshahr)

نویسندگان [English]

  • Nemat Hosseinzadeh 1
  • Elham Amini 2
  • Zeynab Yaghobpor 3
  • Majid Naghavi 3
1 Master of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch,Tehran- Ardebil - Tehran-Iran
چکیده [English]

Due to population growth and increasing pollution in the urban environment, it is increasingly vital role of green spaces.Green space as a natural filter to reduce environmental pollution and to ensure that the relative range of individual and social health of city residents and the environment is relaxed. Due to the critical parameters, the quantity and quality of urban green space should be proportional to the physical size of the city (roads and buildings) and social needs (leisure and health needs) come, to live as green space, environmental efficiency is constant. So should develop urban green space to remain stable, according to local climatic characteristics of cognitive and local elections to be considered. For this reason, the aim of this paper is to study the evaluate the user state landscaping Eslamshahr of the model is strategic swot. On the basis of field studies and surveys of experts to collect and identify a list of strengths, weaknesses, opportunities and threats were addressed, and to deal with their strengths and weaknesses, opportunities and threats mutually Aggressive. The results show that at present, the per capita use of existing green space for the residents of this town is not up to standard Eslamshahr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Land use of green space
  • green space capitation
  • the swot
  • Eslamshahr