تجلی هندسه و تناسبات در بناهای سنتی معماری ایران در محدوده جغرافیایی آذربایجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده هنر و معماری، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

محدوده جغرافیایی آذربایجان یکی از مراکز پر قدرت معماری ایران است که در قرون هفـتم و هشـتم هجـری قمـری عصـر شـکوفایی معمـاری را تجربه کرده و سبکی به نام "آذری" را به وجود آورده است. بسیاری از آثار این دوره بر اثر زلزله و جنگ از بین رفته‌ اند. از جمله آثار به جا مانده در محدوده آذربایجان، بنای مسجد کبود می باشد که می تواند اطلاعات مفیدی در خصوص هندسه‌ و تناسبات‌ وابسته‌ به معماری‌ مربوط به آن دوره را ارائه ‌نماید. لذا این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و با هدف بررسی هندسه و تناسبات موجود در بناهای سنتی مربوط به سبک آذری در آذربایجان، تلاشی است برای تذکر مجدد بر جایگاه ممتاز هندسه در طراحی معماری قدیم که علاوه بر امکان فهم صحیح تر معماری سنتی می تواند راهگشایی باشد برای ساماندهی به وضعیت نامطلوب فعلی طراحی معاصر بگونه ای خلاقانه

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The manifestation of geometry and proportionality in the architecture of traditional Iranian architecture in the geographical range of Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • nasim najafgholipour 1
  • Eraj Etesam 2
  • Farah Habib 3
1 ph.d student
2 professor
3 professor
چکیده [English]

The geographic area of ​​Azerbaijan is one of the most powerful Iranian architectural centers that has experienced architectural flourishing in the seventh and eighth centuries and created a style called "Azeri". Many of the works of this period have been destroyed by earthquake and war. Among the works remaining in the territory of Azerbaijan is the mosque building, which can provide useful information about the geometry and proportions related to architecture related to that period. Therefore, the present study uses an analytical-descriptive research method to investigate the geometry and proportions in the traditional Azeri style buildings in Azerbaijan, an attempt to remind of the privileged position of geometry in the design of the old architecture, which, in addition to the possibility of a more correct understanding of architecture Traditional can be a way of organizing the current unfavorable present-day style of design in an innovative way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geometry
  • Proportions
  • traditional architecture
  • Azeri style