ایجاد خانه های دوم و تاثیر آن در پایداری،ناپایداری سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی شمیران(بخش رودبار قصران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور واحد سردشت

2 دانشیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

چکیده

با رشد و گسترش شهرنشنی و صنعتی شدن کشورها ایجاد خانه‌های دوم در نواحی روستایی و خوش آب ‌و هوای پیرامون کلان‌شهرها به صورت وسیعی گسترش پیدا کرد. این پدیده در ابعاد مختلف (اقتصادی، اجتماعی و ساختاری- محیطی) این نواحی روستایی را تحت تأثیر قرار داده است. بنابرین پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی در پی آن است تا اثرات ایجاد خانه‌های دوم بر پایداری و ناپایداری سکونتگاه‌های روستایی بخش رودبار قصران شهرستان شمیران را مورد مطالعه قرار دهد. جهت دستیابی به این هدف ابتدا پرسشنامه‌ای که در برگیرنده متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی - کالبدی بود، تنظیم گردید. سپس روایی آن از طریق نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کورنباخ مورد سنجش قرار گرفت. همچنین از طریق نمونه‌گیری (روش کوکران) 250پرسشنامه برای پاسخگوی به سوالات پژوهش بین اهالی پخش گردید. در نهایت برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده پرسشنامه از ابزار آماری EXCEL، SPSS و آزمون آماری تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن می‌باشد که گسترش ویلاسازی و خانه‌های دوم در محدوده مورد بررسی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی موجب پایداری و در بعد محیطی - کالبدی به ناپایداری انجامیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Building second homes and its impact on the stable, unstable rural settlements Case Study (Shamiran QasranRudbar)

نویسنده [English]

  • khaled alipoor 1
1 payamenoor university of sardasht
چکیده [English]

With the development of urbanization and industrialization of countries establishing second homes in rural areas and good weather for wide spread around the big cities. This phenomenon in different dimensions (economic, social, environmental and structural) has affected the rural areas. Therefore, this study is a descriptive - analytical seeks to create effects on stability and instability in rural settlement second homes QasranRudbar the city Shamiran studied. To achieve this goal, first using a questionnaire that included the variables of economic, social and environmental - physical had been set. Then its validity by experts and its reliability was assessed by Kvrnbakh alpha. As well as sampling (Cochran method) 250questionnaires were distributed among the people to answer the research question. Finally, to analyze data collected by questionnaire, EXCEL, SPSS and factor analysis test was used. The results show that the spread of second homes in the studied area in the Villa building and economic and social aspects of sustainability and environmental causes - physical has led to instability. The most important factor of instability in the region is the contamination of soil and water resources and climate. Finally, to improve the status quo are a few suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second homes
  • Sustainable rural development
  • QasranRudbar
  • Shamiran city