سنجش و تحلیل شکاف توسعه بین سکونتگاههای روستایی استان بوشهر با تاکید بر مقایسه تطبیقی شهرستانهای شمالی و جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور

2 استاد دانشگاه

چکیده

این مطالعه به لحاظ ماهیت یک پژوهش کاربردی و از منظر روش‌شناسی در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی قرار می-گیرد که شیوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ایی و ابزار جمع‌آوری با توجه به اهداف پژوهش مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات جداول و فرم‌های رایج آمارنامه سرشماری عمومی نفوس و مسکن (بویژه سالنامه‌ آماری سال1390 استان بوشهر) بوده است. شایان ذکر است که جامعه آماری پژوهش کل روستاهای قابل سکونت واقع در شهرستان‌های استان بوشهر بوده است (861 روستا) که جهت سنجش سطح توسعه آن‌ها، 66 مولفه در قالب شاخص‌های توسعه، از آمارنامه رسمی استان بوشهر استخراج و با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل یافته‌های پژوهش ضمن تایید وجود شکاف در توزیع و تخصیص امکانات و خدمات روستایی، حاکی از آن است که بیشترین شکاف توسعه به ترتیب در شاخص‌های ارتباطی برابر با 55/0، خدماتی برابر با 48/0 و بهداشتی- درمانی برابر با 42/0 وجود داشته است. نتایج همچنین نشان داد که میزان شکاف در شاخص اداری- انتظامی برابر با 32/0، در شاخص زیربنایی برابر با 24/0، در شاخص آموزشی برابر با 20/0 و در شاخص فرهنگی– مذهبی برابر با 19/0 بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measurement and Analysis of the Development Gap Between Rural Settlements Bushehr Province With an Emphasis on Comparative Comparison Northern Counties and Southern

چکیده [English]

The study of the nature of an applied research and in terms of methodology placed as descriptive and analytical research methods for data collection, the library and collect the purposes of the research-based data and General Population and Housing Census data tables and statistics common forms (particularly Statistical Yearbook 2011, Bushehr province). It is worth noting that the total population of the study was habitable villages located in Bushehr Province (861 villages) in order to assess the level of their development, 66 components in the form of development indicators from official statistics Bushehr Shipping and was evaluated using fuzzy TOPSIS technique. The findings of research analysis confirmed the existence of gaps in the distribution and allocation of facilities and rural services, Suggests that there have been the most popular development gap in communication parameters equal to 0/55, service equal to 0/48 and health care equal to 0/42. The results also showed that the gap has been the administrative, security index equal to 0/32, equal to 0/24 in the underlying index, education index of 0/20 and religious-cultural index equal to 0/19.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Rural Settlements
  • Bushehr Province
  • Fuzzy TOPSIS