ارزیابی ارتباط بین سطح آلاینده های هوا و میزان مراجعه کنندگان ناشی ازبیماری قلبی به بیمارستان در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشگاه نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

2 گروه برنامه ریزی، دانشکده علوم جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 مرکز تحقیقات بیماریهای پوست و لیشمانیوز،گروه زیست-آماری واپیدمیولوژی، دانشکده ی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

آلودگی هوا به عنوان یکی از مشکلات شهرهای بزرگ جهان ، سلامتی ساکنین آن را تهدید میکند که اثرات احتمالی آن، افزایش علایم بیماری های قلبی است. ارتباط مراجعین ناشی از بیماری قلبی و آلاینده های هوای شهر اصفهان با استفاده از روش تحلیلی- آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون خی دو، بین مراجعین بیماران قلبی و مواجهه با آلاینده های SO2 ، NO2 و PM10 و با آزمون آنوا ، بین مواجهه بیماران با آلاینده های CO و NO2 ارتباط معناداری نشان داد. همچنین با محاسبه ی ضریب همبستگی ها از یک سو بیشترین میزان همبستگی پیرسون متعلق به آلاینده ی جوی PM10 با ضریب 165/0 و آلاینده ی SO2 با ضریب 203/0 و از سوی دیگر همبستگی کندال تاو برای CO با ضریب 113/0 بر آورد شد. بنابراین بین میزان مراجعه به بیمارستان توسط بیماران قلبی در شهراصفهان با میزان آلاینده های جوی ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the relationship between the level of air pollutants and the referring rate of heart disease patients to hospital in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Azam Abdolazimi 1
  • Amir Gandomkar 1
  • Majid Ghias 2
  • S.Mohsen Hoseini 3
1 Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of Planning, Geography Science & Rural Planning Faculty, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Dermatology and Leishmaniasis Research Center, Department of Biomedical and Clinical Medicine, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Air pollution threatens the lives of citizens as a problem of life in metropolises in the world and probably results in heart disease. The relationship between heart disease reference to hospital and pollutants was analyzed using descriptive-statistical method. The results of Chi-squared test between heart disease patients and exposure to pollutants like SO21NO22 and PM103 and ANOVA Test with patients' exposure to CO4 and NO2 showed a significant relationship. Also calculating Correlation coefficient showed the most Pearson correlation for PM10 with 0/165 coefficient and for SO2 with 0/113 coefficient. So there is a significant and meaningful relationship between the number of heart disease patients referring to hospital and air pollutants in Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • air pollutants
  • referring to hospital
  • heart disease
  • relationship