تحلیل وضعیت تأمین مسکن در سکونتگاه‌های روستایی حاشیه کلان‌شهرها (مورد مطالعه: روستاهای بخش کهریزک در شهرستان ری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در ایران این راهبردها به روش‌های گوناگون تجربه‌شده و در یک دهه اخیر در جهت تأمین مسکن شهری و روستایی اقدامات موثری به عمل آمده است. از این رو مقاله حاضر باهدف تحلیل شیوه‌ها و وضعیت تأمین مسکن در سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلان‌شهرها، به بررسی روش‌ها و اثرات تأمین مسکن روستایی پرداخته است. برای انجام تحقیق، روستاهای فیروزآباد، قلعه نو خالصه و ده خیر از بخش کهریزک در شهرستان ری با 4562 خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و گردآوری اطلاعات با استفاده از اسناد و مستندات رسمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مطالعات میدانی (پرسشنامه) صورت گرفته و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری و مدلهای SWOT و AHP انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که نخست نحوه و میزان اختصاص تسهیلات، از نظر کمی و کیفی در حد مکفی نیست، سپس تنوع‌بخشی در امر تسهیلات می‌تواند در خانه‌دار شدن روستاییان کمک کند در نهایت تطبیق منطقه‌ای سیاست‌ها و برنامه‌های تأمین مسکن و به زبانی، بومی کردن برنامه‌ها می‌تواند بر خانه‌دار شدن بیشتر روستاییان و بازپرداخت راحت تر تسهیلات موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of housing provision condition in rural settlements on the sidelines of metropolises Case study: Kahrizak district villages in Ray County))

چکیده [English]

In Iran these strategies have experienced in a variety of ways and in the past decade effective proceedings done to provide urban and rural housing. The paper is study the ways and effects of rural housing provision said to aim to analyze the methods and the housing provision status in rural settlements around metropolitan areas. For this research, villages Firozabad, Ghaleno Khaleseh and Dehkheir of Kahrizak district of Ray town ship with 4562 households were selected as sample. Research methodology is descriptive – analytical and used documents and official documentation of Housing Foundation of Islamic Revolution and field studies (questionnaire) for data collecting and for data analysis, statistical software and models, SWOT and AHP are used. The results show that in the first method and the amount of facilities delivery is not sufficient in terms of quality and quantity, then to variety facilities can help to rural households and in the end regional policies adaptation and provide housing programs and in other words, making the programs native can be effective for more rural housing and easier repayment house facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Housing
  • Metropolis
  • Rural Settlements
  • Ray County