ارتباط سنجی بارش های شدید بهاری و تابش طول موج بلند خروجی زمین، مطالعه موردی بارش 15 آوریل 2016 شمال غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس اداره - مدرس دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر

2 دانشیار گروه اقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی تهران

3 استادیار گروه جغرافیا واقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف این تحقیق ارتباط سنجی بارش بهاری و تابش طول موج بلند خروجی با استفاده از بررسی نقشه های اقلیمی در سطوح مختلف جو، سطح زمین و نیز تهیه نقشه اشعه طول موج بلند بازتابشی زمین می باشد. برای این کار داده های آماری ایستگاه های سینوپتیک شمال غرب(15 آوریل 2016) از سازمان هواشناسی اخذ شد. همچنین از داده های بازکاوی شده NCEP با قدرت تفکیک شبکه های افقی 5 درجه طول وعرض جغرافیایی استفاده شد واز طریق نرم افزار گردس، نقشه های تراز سطح دریا، سطح 500 هکتوپاسکال روزانه، چرخندگی تراز 700 هکتوپاسکال، نقشه های همگرایی و واگرایی جریان رطوبت، نقشه طول موج بلند بازتابشی سطح زمین، نقشه فرارفت قائم جو و نقشه های امگا نمایش داده شد. بررسی نقشه های تهیه شده بیانگر آن است عامل اصلی وقوع بارش شمال غرب ایران در 26 فروردین، ورود سامانه های بارشی از اروپای شرقی و همراهی توده هواهای غربی با این سامانه بوده است و اثر همرفت محلی در صبح به خاطر بالابودن میزان طول موج بلند خروجی زمین بسیار ناچیز اما دربعدازظهر به دلیل پایین بودن میزان آن همرفت محلی شدت یافته است و بیشترین بارش در روز مطالعه اتفاق افتاده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the heavy spring rains and the earth outgoing long wave radiation, Case Study: North West of precipitation 15 April 2016

نویسنده [English]

  • ali ghaffari 1
1 Teacher of Applied Science
چکیده [English]

The purpose of this study is assessing the spring precipitation and outgoing long wave radiation using Reviews Climate maps at different levels of the atmosphere, surface and Earth mapping reflecting long-wavelength radiation. For these data synoptic stations of the North West (15 April 2016) was obtained from the meteorological. The data from the induction by NCEP-resolution grid of horizontal 5 degrees of length and width of geographic and through the application Grads, maps of sea level, the 500 hpa daily, Vorticity 700 hpa, map convergence and divergence flow of moisture , long wavelength reflectance map of the earth's surface, atmosphere and map omega vertical advection map queries. Reviews maps indicate that the main cause of precipitation North West of Iran on 26 April, entry system, the rainfall from Eastern Europe and accompanying Western air mass with this system, and the effect of convection locally in the morning because of high levels of outgoing long wave earth is very minimal, but in the afternoon the existence of the local convection has intensified and the highest precipitation occurred in the study

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convective precipitation
  • Long-wavelength reflectance Earth
  • Vorticity
  • convergence and divergence airstream
  • omega