ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بیابانی بر جوامع روستایی، مطالعه موردی: روستاهای بخشهای جرقویه علیا و بن رود شهرستان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان

2 استاد دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد برنامهریزی گردشگری منطقه‌ای، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناخت اثرات گردشگری بیابانی بر جوامع روستایی دو بخش جرقویه علیا و بنرود شهرستان اصفهان میباشد. منطقه مورد مطالعه از موقعیت جغرافیایی مناسب، سابقه تاریخی، تنوع بناهای تاریخی و چشم‌اندازهای گوناگون طبیعی و منحصربه‌فرد برخوردارند یکی از مناطق جذاب گردشگری ایران و اصفهان به‌حساب می‌آیند. روش تحقیق توصیفی‌ - تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به روش پیمایشی و از طریق تکنیک پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش 360 نفر از روستاییان از 12 روستای منطقه مورد مطالعه است که با روش نمونهگیری تصادفی ساده متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. سطح پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 73/. دست آمد. برای آزمون فرضیات از نرمافزار SPSS و آزمونهای آماری T-tes تک نمونهای و تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در منطقه مورد مطالعه توسعه گردشگری بیابانی بر توسعه مناطق روستایی اثرگذار بوده است با استفاده از روش تحلیل عاملی و 29 متغیر، تأثیر گردشگری بیابانی بر جوامع روستایی منطقه مورد مطالعه تحلیل شد که متغیرها به پنج عامل تقلیل یافته و عامل اول بهنام توسعه اقتصادی و رفاه با واریانس 30.61 درصد، بعنوان مهمترین عامل متأثر از گردشگری بیابانی در مناطق روستایی مورد مطالعه شناخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of desert tourism on rural areas, Case Study: Rural Areas of Jarghouyeh Olya and Bon Rood of Isfahan Township

نویسندگان [English]

  • nargis vazin 1
  • hamid barghi 2
  • mohammad tabatabaee 3
1 lecturer of Geography science and Planning Faculty of Isfahan University
2 Professor of the University of Isfahan
3 کارشناس ارشد برنامهریزی گردشگری منطقه‌ای، دانشگاه اصفهان
چکیده [English]

The study evaluates effects of desert tourism on sustainable development of rural areas. The study is of descriptive-analytical . The method for data collection is literature review and survey (questionnaire). The statistical population of the study was consisted of host community (rural households), with a sample size of 5540 households in the studied areas. The questionnaires were analyzed using the statistical software of SPSS. For analysis of data and testing of hypothesis used statistical tests of one sample T-test and factor analysis. In addition, its validity is 0.73. The impact of desert tourism on sustainable rural development in the study area analyzed by using of factor analysis and 29 variables, that variables reduced to four factors. The first factor as economic development with variance of 30.61 percent was recognized as the most important factor, that it was affected by desert tourism in rural areas in the studied area. The explanation of the relationship between desert ecotourism and sustainable rural development, the result showed the development of desert ecotourism with a coefficient of 0.621 on economic development, with a coefficient of 0.521 on social development, and with a coefficient of 0.304 on physical-environmental development affected in villages in the studied area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desert tourism
  • Sustainable rural development
  • Arid Areas
  • Bon Rood
  • Jarghouyeh Olya