ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده شهری و بررسی رابطه آن با اعتماد اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی محله ججین اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

بنابرین پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی سه هدف عمده را دنبال می‌کند، هدف اول مشخص کردن وضعیت اعتماد اجتماعی در بافت فرسوده ججین، هدف دوم بررسی وضعیت رضایت از کیفیت زندگی در بافت فرسوده ججین و هدف سوم ارزیابی رابطه بین اعتماد اجتماعی شهروندان با رضایت از کیفیت زندگی است. جهت رسیدن به اهداف بالا، در ابتدا پرسشنامه‌ای که در برگیرنده گویه‌های مربوط به متغیرهای اعتماد اجتماعی و کیفیت زندگی بوده تدوین شده، روایی پرسشنامه از طریق نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کورنباخ (2/8) مورد سنجش قرار گرفت. سپس از طریق نمونه‌گیری (روش کوکران) 364 پرسشنامه برای پاسخگوی به فرضیات تحقیق بین اهالی پخش گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بیشتر افراد ساکن در این محله با وصف آن‌که مرد هستند، اردبیلی نیز می‌باشند و به لحاظ شغلی بیشتر این افراد کارمند هستند. در میان گویه‌های مربوط به کیفیت زندگی بیشتریت رضایت مربوط به کیفیت آب آشامیدنی با میانگین 99/3 و در رتبه دوم داشتن حس تعلق به محله با میانگین 94/3 می‌باشد. همچنین مردم بیشترین عدم رضایت خود را نسبت به ابعاد کیفیت واحد مسکونی با میانگین 58/2 داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining satisfaction with the quality of life in Urban Distressed Areas and Evaluating its relationship with social trust (Case Study of Jajyn Neighborhood Ardabil)

نویسنده [English]

  • Borhan Veysi Nab
Tabriz
چکیده [English]

this research approach is Descriptive - analysis Follows three major goals, the first goal is to determine the state of social trust in distressed areas Jajyn, The second objective survey of satisfaction with the quality of life in distressed areas Jajyn, And (iii) the relationship between social trust of citizens satisfied with the quality of life. First, a questionnaire that included items related to social trust and quality of life variables were developed, The validity and reliability of expert opinion through Cronbach's alpha coefficient was measured. Then through sampling (Cochran method) of 364 questionnaires were distributed to meet the assumptions of the research community and they are more job these people are employees. Among the items related to the quality of life for the greatest satisfaction about the quality of drinking water with an average 3/99 and And in second place with an average of 3/94 is having a sense of belonging to the neighborhood. Most people also dissatisfaction about the quality of their housing units with an average of 2/58.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social trust
  • quality of life
  • Distressed texture
  • Jajyn Neighborhood Ardabil