کاربرد تکنیک زمین‌آمار در پیش‌بینی تغییرات مکانی بافت خاک (مطالعه موردی: دشت فراهان- استان مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی/ دانشجو

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک/ هیت علمی

چکیده

در این پژوهش، به بررسی تغییرات مکانی بافت خاک در دشت فراهان استان مرکزی، با استفاده از روش زمین‌آمار کریجینگ پرداخته شد. ابتدا داده‌های 54 نمونه خاک از منطقه مطالعاتی تهیه شد. سپس آماره‌های توصیفی برای داده‌ها با استفاده از تحلیل‌گر زمین‌آمار نرم‌افزار ArcGIS 10.3 تعیین گردید. سپس به منظور نمایش تغییرات مکانی، از روش کریجینگ استفاده شد. با توجه به نتایج شاخص‌های ارزیابی، مدل کریجینگ از کارایی قابل قبولی در پهنه‌بندی تغییرات خصوصیات فیزیکی خاک برخوردار بود. بطوری که مقادیر شاخص‌های ارزیابی نزدیک به یک می‌باشند. از طرفی شدت همبستگی مکانی بالا بود و در همه مدل‌ها کمتر از 25/0 بدست آمد. طبق نتایج، ویژگی‌های ذاتی خاک، اقلیم و کاربری اراضی در تغییرات بافت خاک دشت فراهان موثر بودند که در این میان، توجه به نوع کاربری در مطالعات خاک و پی پروژه‌های عمرانی مهمتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Geostatistical analysis for prediction of Spatial Variations in Soil Texture (Case study: Farahan Plain, Markazi province)

چکیده [English]

In this study, spatial variation of soil texture was assessment in the Farahan plain, Markazi province, using Kriging geostatistical method. First, 52 samples from different points in the plain was prepared. Then descriptive statistics for data were determined using geostatistical analysis in ArcGIS 10.3 software. Then Kriging method was used for determination the spatial variations. Regarding the results of evaluation criteria, Kriging model had an acceptable efficiency in zoning for soil physical properties variations. So that values of evaluation criteria are close to one. On the other hand, spatial correlation was high and in all models it was less than 0.25. According to the results, soil intrinsic properties, climate and land use were effective in soil texture changes in Farahan plain. It is important to pay the attention land use in soil projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial variation
  • Soil Texture
  • geostatistical
  • evaluation criteria
  • Farahan Plain