نقش مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی ـ اجتماعی سکونتگاه های روستایی(مورد مطالعه: شهرستان نقده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه در بیشتر دولت‌ها، سازمان‌های توسعه‌یافته اعتبار زیادی برای مدیریت بحران قائل نبوده و در صدد اعمال هرچه بهتر مدیریت ریسک، هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی ـ اجتماعی سکونتگاههای روستایی، در شهرستان نقده انجام شده است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس روش، توصیفی ـ تحلیلی است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون های فریدمن، T تک نمونه‌ای، تحلیل مسیر و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج بررسی آسیب‌پذیری سکونتگاههای روستایی از خشکسالی نشان داد که سکونتگاهها بعد از وقوع بیشترین آسیب را دیده اند و مدیریت ریسک خشکسالی بر مبنای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی ـ اجتماعی با میانگین 75/3 می تواند در کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه های روستایی تأثیر بسزایی داشته باشد؛ نتایج بررسی‌های حاصل از تحلیل مسیر، نتیجه مورد اشاره را پوشش داده و نشان داد که مؤلفه‌های ابعاد اقتصادی و اقتصادی ـ اجتماعی مدیریت ریسک به ترتیب با ضریب 528/0 و 363/0 به صورت مستقیم و مؤلفه‌های بعد اجتماعی با ضریب 198/0 به صورت غیرمستقیم در کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Drought risk management role in reducing the vulnerability of socio-economic in rural settlements (Case Study: Nagadeh county)

نویسندگان [English]

  • shamsi salehpour
  • asghar azizi
  • Khadijeh karimi
  • Zary Gasemian
چکیده [English]

Nowadays many of governments, don’t give a lot of credit to developed organizations and seek better risk management. The present study aimed to investigate the role of drought risk management in reducing the vulnerability of socio-economic in rural settlements of nagadeh.In the analysis of Friedman test methods, T one sample, path analysis and Pearson correlation coefficient was used.The results showed that the vulnerability of rural settlements have seen the most demage after the occurrence of drought and risk management based on economic, social and socio-economic aspects could have an important effect in reducing rural vulnerability with average of 3.75. on basis of path analysis economic and socio- economic aspects of risk management with /528 - /363 coefficient have direct impact and social aspects have indirect impact in reducing economic and social vulnerability with /198 coefficient. Therefore, it can be inferred that drought risk management as the most sensible approach is to reduce vulnerability and at the operational level should be done participatory, flexible and Situational

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Managemenet
  • Drought
  • Rural settlement
  • Nagadeh