تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در شهر اهواز با استفاده از مدلهای ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

این پژوهش به تحلیل فضایی توزیع خدمات و پراکنش جمعیت در بین مناطق شهر اهواز از طریق رتبه‌بندی آن‌ها می‌پردازد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است که از مدل‌های ضریب آنتروپی و تاکسونومی، آنتروپی شانون، SAR، SAW و روش‌های میانگین رتبه کپ‌لند و بردا استفاده شده است، جامعه آماری هشت منطقه کلان شهر اهواز است. شهر اهواز بر اساس آخرین سرشماری سال 1390 دارای 1112668 نفرجمعیت بوده است. از نظر توزیع و برخورداری از خدمات شهری، رشدی متناسب جمعیت نداشته است. ضریب همبستگی با عدد بدست آمده0.619 مشخص می‌کند که بین توزیع خدمات و تراکم جمعیت در شهر اهواز رابطه ضعیفی وجود دارد. نتایج حاصل از تلفیق مدل‌ها نشان می‌دهد در مناطق یک افزایش جمعیت و در مناطق 6، 7 و 8 افزایش سطح خدمات شهر برای هماهنگی بین نیازهای جمعیتی و خدماتی به نظر می‌رسد، بنابراین می‌توان گفت با توزیع متوازن و متعادل خدمات در بین مناطق کلان شهر اهواز با توجه به نیازهای جمعیتی می‌توان به تعادل در سطح مناطق شهر رسید. براین اساس، برقراری ارتباطی منطقی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در مناطق هشت گانه شهر اهواز برای نیل به پایداری و عدالت اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of distribution of population and services in Ahwaz by Hybrid models

چکیده [English]

This study analyzes the spatial distribution of population among districts in Ahvaz by ranking them. The research way is descriptive analytical models and taxonomy, SAR, SAW, entropy , Kapland and borad index is used. The population is eight area of Ahwaz metropolitan. Ahvaz city, according to latest census of 1390 the population was 1112668 and intern of distribution and access to municipal services, population growth is not appropriate. The correlation coefficient obtained with a value of 0.619 indicates that the distribution and population density in the city of Ahwaz, there is a weak relationship. Combining the results of the model show in 1 area looks increase in population and in region 6,7 and 8 in order to increase the level of coordination between the needs of the population and service so we can say with a balance distribution of service across metropolitan areas in Ahwaz according to the needs of population can reach a balance in urban areas. Therefore, the relationship between the distribution of the population and services in eight districts in Ahwaz to achieve sustainability and social justice seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Analysis
  • Distribution of Population
  • Distribution of service
  • urban areas
  • Ahwaz city