ارزیابی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های میراث‌های ژئومورفیک در مناطق خشک به کمک روش کومانسکو (مطالعه موردی: منطقه بیابانی و کویری مرنجاب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه دافوس

2 دانشجوی دکتری گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی

چکیده

ژئوتوریسم و ژئومورفوتوریسم، رویکردی‌ مسئولانه، حفاظتی و علمی درباره پدیده‌های منحصر به فرد در چارچوب شناسایی ژئومورفوسایت‌ها است که به منظور پایداری در توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه بومی و حفاظت از میراث زمین‌شناختی ترسیم شده است. این حوزه با ترکیب نمودن مواریث فرهنگی، تاریخی و اکولوژی پتانسیل‌های بالایی را در راستای گردشگری پایدار عرضه می‌کند. این نوشتار تلاش می‌کند با محوریت مطالعاتی در یکی از دسترس‌ترین مناطق بیابانی و کویری ایران یعنی ناحیه مرنجاب و انتخاب 8 نوع از ژئومورفوسایت منتخب توسعه گردشگری ناشی از عملکرد فرایندهای بیابانی و کویری و طبقه‌بندی آن توانمندی ژئومورفوسایت‌های این منطقه را مورد ارزیابی قرار دهد. در این راستا با بهره‌گیری از روش ارزیابی کومانسکو مبتنی برارزیابی بخش‌های پنج‌گانه علمی، فرهنگی، زیبایی ظاهری، اقتصادی و مدیریتی، پتانسیل‌های این منطقه را به کمک پیمایش میدانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد، منطقه مرنجاب به دلیل جاذبه‌های گردشگری بیابانی و کویری خود، در حال حاضر نیازمند اقدامات ساختاری و مدیریتی و خدمات گردشگری با تاکید بر تدوین قوانینی حفاظتی قرار دارد. در عین حال برخی از ژئومورفوسایت‌ها نظیر پادگانه‌های دریاچه‌ای، برخان‌ها و نبکاها درمقام مقایسه از قابلیت بیشتری مبتنی بر رویکردهای نوین ژئوتوریسم برخوردارند. که خود نیازمند برنامه‌ریزی‌های جداگانه‌ای قرار دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capability Assessment of Tourism Geomorphosites in Arid Zone by Using Comanescu Models (Case Study: Maranjab)

نویسندگان [English]

  • golamreza nasirpour 1
  • mohamad alizadeh 2
  • Saied Rahimi Horabadi 3
  • Hadi Karimi 3
1 dafoos
2 Ph.D. Student of Tourism at Allameh Tabataba'i University
3 Ph.D. student of geomorphology at Kharazmi University
چکیده [English]

Geomorphotourism and geotourism is Responsible approach, conservation and scientific phenomena is unique in terms of identifying geomorphosites To sustainable socio-economic development of local communities and is traced the protection of geological heritage Combining the fields of cultural heritage, history and ecology of the high potential for sustainable tourism offers. This article tries to focus on the best available research and arid desert areas of the region maranjab Choose from eight types of tourism development and the processes of desertification and desert selected geomorphosites ability to evaluate geomorphosites this area. In this context, the use of assessment methods based on the evaluation of the 5-fold scientific, cultural, aesthetic appearance, economic and administrative potential of the area is evaluated using field survey. The results showed that, the desert and desert maranjab due to its tourist attractions, are now in need of structural and management of tourist services with an emphasis on the formulation of conservation laws. While some such geomorphosites lake terraces, more feature-based comparison of the positions nbka, barkhan and new approaches are geotourism. Which requires the separate programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphosites
  • Geological Heritage
  • Conservation
  • Tourism Deve-lopment
  • Maranjab