سنجش عملکرد مدیریت شهری در پایداری محیط زیست (مطالعه‌ی موردی: منطقه 2 شهر اهواز )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجو

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عملکرد شهرداری به منظور پایداری محیط زیست در منطقه 2 شهری اهواز صورت گرفته است (N=97458).از نظر ماهیت، نظری-کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی-تحلیلی می باشد حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر برآورد شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه در این تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی آن 84/0 به دست آمد. به منظور آزمون فرضیات از آزمون مقایسه میانگین استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که میانگین عملکرد شهرداری در مسیر پایداری محیط زیست منطقه 2 شهر اهواز، 56/3 با انحراف معیار(68/1) است. نتایج آزمون مقایسه میانگین شاخص‌ها را نشان می‌دهد که مقدار سطح معنی‌داری تمام شاخص‌ها کوچکتر از 05/0 است. سپس برای رتبه بندی میزان نقش شهرداری در بهبود این هشت شاخص از مدل تاپسیس استفاده شده است. و با استفاده الویت بندی که از نتیجه مدل تاپسیس شاخص‌های، فضای سبز، خاک و صوتی با میانگین ضریب الویت 0.50 بالاترین سطح و فاضلاب و مدیریت شهری با میانگین ضریب الویت 0.25 سطح متوسط و همچنین شاخص‌های استفاده از حمل ونقل، مشاغل آلاینده و آلودگی آب با میانگین ضریب الویت 0.08 در سطح پایین نقش مدیریت در پایداری این سه شاخص قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

performance evaluation of the urban management in environmental sustainbility (Case Study : Area Number 2, Ahvaz City)

نویسندگان [English]

  • Masood Safaei Poor 1
  • maryam azadbakht 2
1 Safaei Poor
2 Safaei Poor
چکیده [English]

This research aims to study the performance of municipality and its effect on the urban living environment permanency of area number 2, of Ahvaz. The sample size (N=97458) was maintained as 384 people using the Morgan table. To determine the questionnaire coastal in this paper, we used the Kronbach Alpha and the coastal coefficient was 0/84.To examine the theories,we applied the average comparison test. The results showed that the average performance of Ahvaz municipality in area number 2 regarding the urban living environment permanency was rated 3/56 with the scale deviance of 1/68 .The average comparison test results show that the meaningfulness stages of all the scales were below 0/05 . Then, to rate the role of municipality in improving these 8 indexes, we used the Topsis model. And with the use of prioritizing that we got by applying the Topsis model, the green areas, soil, and sonic indexes with the average priority coefficient of 0.50 were the highest scales affecting the role of urban management, while the sewage index with the coefficient rate of 0.25 and Transportation, polluting jobs and water pollution with the coefficient rate of 0.08 in priority followed as the average and lowest scales, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words :: Urban Management
  • Sustainability، Living environment،
  • Municipality