نقش زنان در توسعه اجتماعی و فرهنگی روستا با تاکید برتعاونی روستایی زنان مطالعه موردی شهرستان ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان

2 هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش زنان در توسعه اجتماعی-فرهنگی روستا با تاکید برشرکت های تعاونی روستایی زنان در شهرستان ساری به روش کیفی-کمی انجام شد. جامعة آماری زنان روستایی باسواد شهرستان ساری بوده حجم نمونه پژوهش کمی382 نفر، نمونه‌های کیفی 18نمونه بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که از بین متغیرهای تبیین‌کننده مولفه های اجتماعی و فرهنگی توسعه: شبکه‌ها،هنجارهای مشترک، تعاون وهمکاری متقابل، انسجام وهمبستگی جمعی و مشارکت می باشندکه جز ابعاد توسعه اجتماعی و فرهنگی بوده و در توسعه پایدار منطقه موثر می باشد. بر اساس آزمون t با 95% اطمینان این نتیجه حاصل می گردد که زنان روستایی در توسعه اجتماعی-فرهنگی روستا نقش دارند.و از دیدگاه زنان عضو تعاونی، شرکت های تعاونی روستایی زنان درتوسعه اجتماعی-فرهنگی روستاهای منطقه مورد مطالعه نقش زیادی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Women's role in regional Socio-cultural development with an emphasis on rural women Brtavny The Case of the city of Sari

نویسنده [English]

  • Reyhanh Dabouei 1
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of women in socio-cultural development of the village, with emphasis on rural women's cooperatives in the city of Sari by qualitative and quantitative method. The statistical population of rural women was literate in Sari city. The sample size of the research sample was 382, ​​the sample samples were 18 samples. The data gathering tool was interviewed in the qualitative section and a researcher made a small part of the questionnaire. The findings of the research showed that among the variables explaining the social and cultural components of development: networks, common norms, co-operation and mutual cooperation, solidarity and solidarity and participation that are not only dimensions of social and cultural development and are effective in sustainable development of the region. . Based on the t-test, with 95% confidence, rural women play a role in the socio-cultural development of the village. From the point of view of cooperative women, rural women's cooperatives play a significant role in the socio-cultural development of the villages in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "women"
  • " Socio -cultural development"
  • "rural cooperative"
  • "Sustainable development"