ارزیابی مکان تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد و انتخاب مکان بهینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بجنورد

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش ارزیابی مکان تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بجنورد براساس شاخص‌ها و حریم‌های مناسب درمکان‌یابی تصفیه‌خانه فاضلاب است. 15 لایه اطلاعاتی مشتمل بر 8 شاخص موثر بر مکان و 7 حریم اصلی، در نرم افزار GIS مورد پردازش قرار گرفت. به منظور شناسایی وزن‌های مربوط به هر شاخص، پرسشنامه محقق‌ساخت در بین 25 کارشناس علوم مرتبط توزیع شد. سپس با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری سلسله‌مراتبی AHP وزن نهایی هر شاخص محاسبه شد. در گام نهایی با تلفیق وزن‌ها و لایه‌های اطلاعاتی در نرم افزار GIS و حذف نواحی دارای محدودیت، مکان تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بجنورد مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق یافته‌ها، متغیرهای "شیب" و "اختلاف ارتفاع نسبت به شهر" بیشترین تاثیر را در مکان استقرار تصفیه‌خانه داشته‌اند. همچنین مکان فعلی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر در پهنه نامناسب قرارگرفت. در خاتمه، سه گزینه پیشنهادی باتوجه به شاخص‌ها و حرائم تدوین شده، برای احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهر‌بجنورد به کمک مدل SAW از مجموعه روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه، مورد بررسی قرار گرفت که آلترناتیو1، با قرارگیری در حوزه سنگشناسی آهک‌رسی آرژلیتی با میان‌لایه شیل، حاوی آمونیت، اکینوپد و اربیتولینای فراوان به لحاظ وضعیت اکثر شاخص‌ها و حریم‌های مورد بررسی، مناسب‌تر از سایر گزینه‌ها شناسائی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the wastewater treatment location of Bojnord city and selecting the right location

نویسنده [English]

  • atefeh sedaghati 1
1 art faculty member, university of bojnord, phd student, tabriz islamic art university
چکیده [English]

Study aim is evaluating of Bojnord wastewater treatment location based‌ on indicators in locating the wastewater treatment. 15 information layer contain 8 indicators affecting the location and 7 right privacy Is processing in GIS software. To identify the weight of each index, the questionnaire was distributed between 25 experts of related sciences. Then, using AHP hierarchical decision making final weight of each indicator was calculated. In final step of combining weights and information layer in GIS software and remove areas with restrictions, Bojnord wastewater treatment location was evaluated. "Slop" and "the height difference to the city" variables by the final weight of approximately 0/20 and 0/21, have the greatest impact on the refinery location. Also, wastewater treatment current location, based on the principles and indicators, is located in unsuitable zone. In conclusion, the 3 proposed options with regard to the established criteria and restrictions, for the Bojnord wastewater treatment location, with the help of SAW model, related to the MADM methods collection, were studied that alternative number1, by placing in petrology area of arjelity argillaceous with shale interlayers, contains ammonites, akinopad and numerous orbitolina, in terms of status of most of indicators and privacy, were identified better than other options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater treatment
  • Locating
  • AHP technique
  • SAW model
  • Bojnord