ارزیابی ساختار فضایی و روند تحولات کاربری اراضی فرهنگی شهرها با استفاده از مدلهای کمی (نمونه موردی شهر بانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین سهم کاربری فرهنگی و تحلیل روند تحو لات تغییر این کاربری در بین نواحی مختلف شهر و همچنین ارزیابی نحوه دسترسی محلات به خدمات شهری می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و روش پژوهش، از نوع توصیفی - تحلیلی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از مدل‌های تغییر سهم، شاخص ویلیامسون و ضریب آنتروپی شانون استفاده گردیده است. نتایج محاسبات مدل تحلیلی تغییر سهم نشان داد اگرچه میزان کمبود کاربری فرهنگی در اکثر محلات شهر بانه وجود دارد ولی براساس پیشنهادات طرح جامع جدید، روند و سهم توسعه فضایی این فضاها در بین نواحی 3 و 4 رو به افزایش است. همچنین براساس محاسبات مدل ویلیامسون به این نتیجه رسیدیم که اکثر محلات از دسترسی نامتعادلی در زمینه کاربری فرهنگی برخوردار هستند. محاسبات مدل آنتروپی هم نشان داد که ضریب کاربری فرهنگی شهر بانه در سال 1385 برابر با 0.683 بوده‌است که این ضریب در سال 1395 برابر با 0.66 برآورد شده‌است که به سمت عدد 1 تمایل داشته بیانگر توسعه عادلانه و متوازن کاربری مذکور در افق طرح تفصیلی شهر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the spatial structure and trends of cultural land use changes in cities By quantitative models (Case study of Baneh city)

نویسنده [English]

  • Bakhtyar ezatpanah
Assistant Professor of Department of Geography and urban planning, Marand branch, Islamic azad university, Marand,Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to determine the share of cultural Land use and to analyze the trend of changes in this usage among different areas of the city as well as to evaluate the access of neighborhoods to urban services. This research is applied in terms of purpose and the research method has been descriptive-analytic. To analyze the data collected from share change models, the Williamson index and Shannon entropy coefficient have been used. The results of the analysis of the analytical model of change in share showed that although there is a lack of cultural Land use in most neighborhoods of Baneh city, but based on the proposals of the new master plan, the trend and share of spatial development of these spaces is increasing among regions 3 and 4. Also, based on Williamson's calculations, we conclude that most of Baneh's neighborhoods have uneven access to cultural Land use. The calculations of the Entropy model also showed that the cultural Land use factor of city in 2006 was 0.683, which is 0.66 in 1395, which tends to number 1, indicating the equitable and balanced development of the user in the detailed horizons of the city. will be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space Distribution
  • Cultural Land Use
  • Urban Services Per capita
  • Quantitative Models
  • Baneh City