الزامات مشارکت جویی و مشارکت پذیری در فرآیند ساماندهی بافت های فرسوده شهری از نظر جامعه محلی، مورد مطالعه: شهر قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه پیام نور رشت

3 دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

مداخله دربافتهای فرسوده اساسا امری اجتماعی است و رکن اصلی آن مشارکت خانوارهای ساکن در محدوده های هدف ساماندهی است.تجربه تهیه،اجرا و ارزیابی طرح های ساماندهی بافت های فرسوده آشکارا نشان داده؛بدون توافق و هم پیوندی ساکنان و متولیان امر بهسازی ونوسازی تضمینی برای تحقق اهداف وجود نخواهد داشت.لذاجلب مشارکت ساکنان ازپیش شرط های حیاتی طرح ریزی در بافت های فرسوده است.در این راستا برنامه ریزی بمنظور تقویت حس مشارکت جویی درساکنان وتحقق زمینه های مشارکت پذیری مردم نیازمند آگاهی از نگرش خانوارهاست و پژوهش حاضر نیز به همین منظور صورت گرفته است.روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده وجمع آوری داده ها از طریق پرسشگری ومصاحبه صورت گرفت , یافته های تحقیق نشان می دهد درمورد تصمیم به مشارکت ساکنان عواملی نظیر تجارب موفق وناموفق نوسازی،توافق متولیان با اهالی،رضایتمندی سکونتی،تصمیم همسایگان به همکاری و سطح آگاهی اهالی نسبت به جنبه های متفاوت مشارکتی عوامل علی موثر برمشارکت مردم در‌فرایندبهسازی ونوسازی و بازسازی بافت های فرسوده بشمار می آیند این مقاله درپایان به پیشنهاداتی برای افزایش سطح انگیزه های مشارکتی دربافت های فرسوده ارائه می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Participatory and Participatory Requirements in the Process of Organizing Urban old texture in the Local Community. Case Study: Qom City

نویسندگان [English]

  • mohsen shabestar 1
  • fatemeh fallah haydari 2
  • zahra moradi 3
1 Allameh Tabatabaei University
2 Payam Noor University of Rasht
3 Kharazmi University of Tehran
چکیده [English]

Intervention in erode texture is basically a social issue and its main pillar is the participation of household living in target organizing areas. Experience, preparation, implementation and evaluation of inefficient and erode urban texture organizing planning, clearly demonstrate that there will be no guarantee for achieving to the goals without agreement and interconnected between inhabitants and renovation improvement authorities.So attracting inhabitant’s participation is a vital precondition for erode texture planning. In this regard in order to encourage cooperation seeking sense among inhabitants and realization to people participation field there need to awareness of households attitude. And present study has been done for the same objective.The study population of this research are in Charmardan, Handian and Ghale kamkar neighborhood in Qom city. Process governing on this research first has reviewed the library records relating to the research and has developed theoretical framework and then meanwhile developing hypothesis in response to posed questions also has done field research. Research methodology is descriptive analysis and data co collecting has done through questionnaires and interview. In order to hypothesis testing Spirman correlation efficient is used and for study on relation variable path analysis is applied. The research result s show that the participation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erode texture
  • renovation –improvement
  • Attitude
  • Qom