تحلیل تاثیر مولفه های توسعه اقتصادی بر امنیت پایدار منطقه مرزی (مورد مطالعه:منطقه مرزی بورالان تا سردشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیارگروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

توسعه اقتصادی ﯾﮑﯽ از رویکردهای ﻋﻤﺪه ﮐﺸﻮرﻫﺎ نسبت به مناطق مرزی به شمار می رود.این کشورها ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻫﺎ، ﻓﺮار از ﻓﻘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻣﺘﻌﺎدل و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ساکنین مناطق مرزی ﻣﻨﺠﺮﮔﺮدد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ هستند.ﺗﻮﺳﻌﻪ اقتصادی و اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑﺮﻫﻢ دارﻧﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﮐﻪ ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽﮔﺬارد.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺿﺮاﯾﺐ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.از این رو ،نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری ازمطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی و با هدف تحلیل مولفه های توسعه اقتصادی بر امنیت پایدار منطقه مرزی بورالان تا سردشت ،در صدد پاسخگویی به این سوال هستند : مولفه های تاثیرگذار توسعه اقتصادی بر امنیت پایدار منطقه مرزی بورالان تا سردشت کدامند؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effects of Economic Development Components on the Sustainable Security of the Border Region (Case study: Boralan border to Sardasht)

نویسندگان [English]

  • haval kharaziyan 1
  • mohamad akhbari 2
  • abdolreza farajirad 3
1 PhD student of Political Geography, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Geography, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Geography, Faculty of Humanities, Azad University Associate Professor of Geography, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Economic development is one of the major approaches of countries to the border regions. These countries need to compensate for backwardness, escape from political, economic and cultural poverty, and to achieve a balanced and comprehensive development that can improve the lives of inhabitants of the border regions. Proper understanding and optimal planning at the national and regional levels. Economic and security development in the border regions has a reciprocal effect, so that any action in the development research process There is a direct impact on security. Thus, regions with high development indicators have higher security coefficients than non-developed regions. Hence, the authors use a descriptive analytical method and use library studies and field studies to analyze the components Economic development on the sustainable security of the Boralan border region to Sardasht seeks to answer this question: What are the effective components of economic development on the sustainable security of the Boralan border region to Sardasht?

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Economic Development
  • Sustainable Security
  • Border Region
  • Boralan