اولویت بندی عوامل و مقوله های موثر بر تقاضای گردشگران خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،گروه جغرافیا،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار گروه جغرافیا،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحدیادگار امام خمینی (ره)، شهر ری ، تهران ، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیای،دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

چکیده

گردشگران خارجی و تقاضای گردشگری در توسعه گردشگری شهرها اهمیت بسیاری دارد. بر همین اساس است که برنامه ریزان و مدیران شهری همواره به دنبال سنجش تقاضای گردشگری و شناخت عوامل و مقوله های موثر بر آن بوده و اقدام به شناسایی و اولویت بندی این عوامل کردند تا در چارچوب این امر، برنامه ریزی لازم را بر پایه هر گروه و خوشه از عوامل تاثیرگذار در تقاضای گردشگری خارجی انجام دهند. شهر تبریز با داشتن سرمایه های گردشگری مختلف، یکی از مقصدهای گردشگری برای گردشگران خارجی به شمار می رود. ضرورت توسعه بهینه گردشگری خارجی شهر تبریز، شناخت عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی شهر و خوشه بندی و اولویت بندی آن است. بنابراین هدف اصلی پژوهش، خوشه بندی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی در شهر تبریز به منظور برنامه ریزی راهبردی آتی می باشد. برای این منظور از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی، مجموعه عوامل موثر بر تقاضای گردشگری تبریز، شناسایی شده و پس از ارزیابی میزان این عوامل از طریق 221 گردشگر خارجی ورودی به شهر تبریز که نمونه آماری حاصل از فرمول کوکران در این پژوهش بودند، مورد ارزیابی قرار گرفت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

prioritization of factors and categories affecting the demand of foreign tourist

نویسندگان [English]

  • sayyad Irani Heris 1
  • Majid vali Shariat Panahi 2
  • bijan rahmani 3
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Department of Geography, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Associate professor, College of Humanities, Yadegar-e-Imam Khomeini(rah), shahr-e-rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran..
3 Associate Professor, Department of Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Foreign tourists and tourism demand are important in developing city tourism. Based on this, planners and city managers have always sought to measure tourism demand and identify the factors and categories that affect it and identify and prioritize these factors in order to make the planning based on each group And clusters of influential factors in the demand for foreign tourism.The city of Tabriz, with its diverse tourist attractions, is one of the destinations of tourism for foreign tourists. The necessity of optimal development of foreign tourism in Tabriz city is to identify the factors affecting the demand of the city's foreign tourism and its clustering and prioritization. Therefore, the main objective of the study is clustering factors affecting the demand for foreign tourism in Tabriz for strategic planning purposes.For this purpose, through library and field methods, a set of factors influencing Tabriz tourism demand has been identified and after evaluating the amount of these factors through 221 foreign tourists entering the city of Tabriz, a sample from the Cochran formula in this study, Was evaluated and finally, clustered and prioritized through the exploratory factor analysis model. The final results show the main effects of factors such as the quality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban tourism
  • Foreign tourism demand
  • Tabriz city
  • Factor analysis