بررسی میزان برخورداری شهرستان های استان اصفهان از خدمات بهداشتی – درمانی با استفاده از تکنیک پرومته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استاد دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه خوارزمی تهران

4 دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف سطح بندی شهرستانهای استان اصفهان در بهره مندی از شاخصهای ساختاری بهداشتی – درمانی انجام گرفته است و از نوع توصیفی بوده که به بررسی وضعیت شاخص های بهداشتی و درمانی در شهرستان های استان اصفهان در سال 1393 پرداخته است. داده های مورد نیاز در سه گروه شاخص های نهادی، نیروی انسانی و بهداشت روستایی جمع آوری گردید. شاخص ها با استفاده از تکنیک AHP وزندار و سپس با استفاده از تکنیک پرومتی شهرستان ها سطح بندی شدند و در نهایت ترسیم نقشه نیز توسط نرم افزار Arc GIS انجام گرفت.در مجموع محرومیتی کلی در سطح استان از لحاظ برخورداری از شاخص های بهداشتی و درمانی حاکم است.شهرستان نایین و اردستان با توجه به میزان جمعیتشان(سرانه شاخص ها) با کسب رتبه 1 و 2 به ترتیب بیشترین امتیاز و شهرستان خمینی شهر و برخوار نیز از لحاظ جمعیت ساکن در این مناطق با رتبه 22 و 23 ، کمترین میزان بهره مندی از شاخص های ساختاری بهداشت و درمان را به خود اختصاص دادند. از بین شاخصهای مورد بررسی، بیشترین میزان برخورداری مربوط به شاخص های نهادی و کمترین میزان، مربوط به شاخص های بهداشت روستایی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The survey of the Citys of Isfahan province having of health services - therapy Using techniques Prometheus

نویسندگان [English]

  • hamid barghi 2
  • aazam rezaei 3
  • farkhonde salmanpoor 4
2 Professor of the University of Isfahan
3 Kharazmi University of Tehran
4 university of isfahan
چکیده [English]

. The research aimed of the province in the enjoyment of structural indicators of health - therapy is done to check the status of descriptive indicators of health in the city of Isfahan in 1393's. The required data on three groups of indicators institutional, human resources and rural health have been collected. Weighted indicators using the AHP method and then using techniques were Prometea city level and the mapping was conducted by the Arc GIS software. A total the overall deprivation at the provincial level ruler terms of health indicators. The city of Nain and ARDESTAN according to the population (per capita indicators) rank 1 and 2, with the highest rating and the city of Khomeini Shahr city and also in terms of population living in these areas with rank 22 and 23, the lowest benefit from structural indicators, respectively health. Among the indices, highest rate of institutional indicators and the lowest, the rural health indicators recommended Bvd.lza Ajragrdd planning and policies tailored to these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " being"
  • " health indicators"
  • " the Prometheus"
  • " Isfahan"