تاثیرگسترش گردشگری خانه های دوم در پایداری و توسعه روستایی با تاکید بر شاخصهای توسعه انسانی، مطالعه موردی روستا های شهرستان دماوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دبیر آموزش و پرورش ، تهران ، ایران

2 استاد دانشگاه تهران وعلوم وتحقیقات

3 استادیارجغرافیاوبرنامه ریزی روستایی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

شاخصهای توسعه انسانی مقیاسی برای ارزیابی بلندمدت پیشرفت درسه بخش، داشتن یک زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش، و برخورداری از معیارِ معاشِ مناسب و معقول است. با توجه به ماهیت پدیده گردشگری خانه های دوم به عنوان بخشی از صنعت گردشگری روستایی، بروزتغییرات اجتماعی- فرهنگی درکنار تغییرات اقتصادی و زیست محیطی در روستاهاکه با نابرابرهایی همچون مهاجرتهای روستا –شهری، فقر،عدم امکانات لازم برای یک زندگی مناسب، روبرو میباشد، اجتناب ناپذیراست. هدف از پژوهش حاضر یافتن پاسخ این سوال است که، آیا گردشگری خانه های دوم تاثیری در پایداری و توسعه انسانی نواحی روستایی داشته است؟ و در صورت تاثیرگذاری، باعث افزایش و ارتقا کدامیک از شاخص های توسعه انسانی در روستاها شده است. پژوهش بر اساس هدف جزء تحقیقات کاربردی است. وبر اساس ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی است که به روش میدانی– پیمایشی انجام شده است.
جامعه آماری تحقیق برابربا 1895 خانوار می‌باشد. حجم نمونه معادل 320 خانوار تعیین شد.
جهت تحلیل داده‌های کمی از نرم افزار spss و روشهای آمار و استنباطی(آزمون فرضیات) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق برابربا 1895 خانوار می‌باشد. حجم نمونه ب معادل 320 خانوار تعیین شدجهت تحلیل داده‌های کمی از نرم افزارSPSSوروشهای آمار توصیفی و استنباطی(آزمون فرضیات) استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Tourism of Second Homes on Sustainability and Rural Development with Emphasis on Human Development Indicators, Case Study of Damavand Village Villages

نویسندگان [English]

  • efat khoshnood 1
  • Masoud Mahdavi 2
  • Esmaiel Ghaderi 3
1 PhD student in Geography and Rural Planning, Secretary of Education, Tehran, Iran
2 Tehran University professor Science and Research
چکیده [English]

The concept of human development is the extension of the process of selecting individuals, and it is argued that the main purpose of development is to promote the true creation of man and to improve the quality of life of individuals. On the other hand, in the last two decades, with the prosperity of urbanization and the desire to travel, rural tourism and residence in the countryside has been accelerated and given the nature of the tourism phenomenon of the second homes as part of the rural tourism industry, the development of socio-cultural changes alongside Economic and environmental changes in rural areas that face many challenges and inequalities such as rural-urban migration, poverty, lack of facilities for a decent living, is inevitable. The purpose of the present research is to find the answer to the question of whether tourism in the second homes has an impact on the sustainability and human development of rural areas. And in the event of impact, has increased and improved which indicators of human development in the villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : tourism
  • Second homes
  • Sustainable rural development
  • Human development
  • the city of Damavand