توان سنجی پتانسیل های ژئو توریستی جهت توسعه پایدار گردشگری با استفاده از مدل تاپسیس فازی سلسله مراتبی( مطالعه موردی : پارک ملی کنتال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز، ایران.

2 کارشناسی ارشد گروه ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

ژئوتوریسم یکی از بخش های نوین در علوم زمین مبتنی بر شناخت ژئوفوسایت ها یا چشم اندازهای ویژه ژئومورفولوژی است که با تاکید بر تعیین لندفرم های ویژه و با ارزش گردشگری وارد ادبیات جغرافیایی و گردشگری شده است. این شاخه از گردشگری با ترکیب نمودن مواریث فرهنگی، تاریخی و اکولوژیکی پتانسیل هایی را در راستای برنامه ریزی گردشگری پایدار عرضه می کند.دراین تحقیق با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ازمجموعه منابع وجاذبه های توریستی پارک ملی کنتال،پتانسیل‌پهنه-های‌مناسب ژئوتوریستی، که شامل محدوده کوهنوردی، صخره نوردی، طبیعت گردی،پیاده روی،ورزش های زمستانی، طبیعت درمانی، تفرجگاههاییلاقی،مناظر دست نخورده،بررسی شده اند.سپس باتلفیق وهمپوشانی لایه‌های اطلاعاتی در محیط (GIS)،بااستفاده ازمدل TOPSIS فازی پهنه های هریک از موارد بررسی شده تعین گردید بر اساس مدل تاپسیس فازی که شامل کوهنوردی، دامنه نوردی، غارنوردی و صخره نوردی به علت وضعیت خاص توپوگرافی منطقه،مناطق مناسب برای کوهنوردی و صخر ه نوردی در محدوده ای مورد مطالعه گستردگی زیادی دارند بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات در نقشه ی پهنه بندی، جذاب ترین مناطق محدوده ای بیشتر در شرقی و غربی ی منطقه قرار دارند که این مناطق دارای دارای لندفرم های زیبای ژئومورفولوژیکی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Geo-tourism Potentials for Sustainable Tourism Development Using Hierarchical Fuzzy TOPSIS Model (Case Study: Kental National Park)

نویسندگان [English]

  • Seyed Asadollah Hejazi 1
  • Mahdi Javadi 2
1 Department of Geomorphology Tabriz University, Iran
2 Master of Ecotourism Tabriz University, Iran
چکیده [English]

Geotourism is one of the new sections in the geosciences based on the recognition of geophysicals or special geomorphological perspectives which has been introduced into the geographical and tourism literature with an emphasis on the designation of special and valuable tourism landforms. Combining cultural, historical and ecological heritage, this branch of tourism offers potentials for sustainable tourism planning. In this research, using the Geographic Information System (GIS) from the tourist resources and attractions of the National Park of Canalet, Potential- Suitable geotourism areas, including hiking, rock climbing, nature hiking, hiking, winter sports, nature therapies, beach resorts, intact landscapes, have been investigated. Afterwards, overlapping and overlapping information layers in the environment (GIS), TOP The fuzzy zones of each case were determined based on model t Fuzzy epsis, which includes mountaineering, climbing, climbing, and rock climbing due to the specific topography of the area, areas suitable for mountaineering and rock climbing have a wide range of study areas based on the analysis of information in the zoning map, the most attractive There are more areas in the east and west of the region with beautiful geomorphological landforms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geo-tourism
  • TOPSIS
  • Kental National Park
  • GIS