ارزیابی وضعیت پروژه های مسکن مهراز دیدگاه ساکنان مطالعه موردی : مسکن مهر شهرستان دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری -دانشگاه پیام نور

2 دانش آموخته رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری –دانشگاه پیام نور

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی وضعیت پروژه های مسکن مهر از دیدگاه ساکنان بوده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی است که به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه ساکنان کوی مهر شهر شهرستان دزفول بوده است که به روش خوشه ای تعداد 136 نفر از ساکنان به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش برای ارزیابی وضعیت پروژه های مسکن مهر پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. هم‌چنین به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار این ضریب برای پرسشنامه نگرش 83 درصد محاسبه شد که نشان دهنده پایایی پرسشنامه می باشد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss19 انجام شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که که عوامل و شاخص های مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی پروژه مسکن مهر شهرستان دزفول در چهار عامل شناسایی شدند. که این عوامل به شاخص امکانات، اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی نام گذاری شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Mehr housing project from the perspective of residents Case Study: Seals city city of Dezful

نویسندگان [English]

  • alireza sayafzade 1
  • nahid payband 2
1 aculty member of Geography and Urban Planning Department - Payame Noor University
2 Graduated in Geography and Urban Planning - Payame Noor University
چکیده [English]

This study aimed to assess the situation from the perspective of the residents of the housing projects. This study applied research, descriptive study was done by field. Research tools to assess the situation Mehr housing project questionnaire was used. Also, to assess the reliability of Cronbach's alpha coefficient was used to calculate the value of this ratio to 83% of questionnaires that are indicative of reliability. Data analysis was performed using the software spss19. The results showed that the factors and indicators used to measure and assess the Mehr housing project in the city of Dezful four factors were identified. This indicator allows agents to economic, environmental and social - cultural respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessm
  • Mehr Houseent
  • dezfuol