ارزیابی و سنجش وضعیت توسعه در استان کرمانشاه با تاکید بر سیاست منطقه گرائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار جغرافیای سیاسی ،گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 استاد گروه جغرافیا ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

چکیده

امروزه با توجه به منابع انسانی، طبیعی و شرایط جغرافیایی و سیاسیِ مناطق مرزی در فرایند توسعه ملی، می توان از طریق طرح نظامی (سیستمی)هماهنگ،برنامه ریزی مبتنی بر منابع محلی را در اولویت قرار داد. بنابراین تلاش در جهت ارتقاء شاخص های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی به منظور دستیابی به اهداف مهم توسعه پایدار، در قالب سیاست منطقه گرایی، با استفاده از الگوسازی و ارائه راهکارهای مناسب الزامی و ضروری است. در این پژوهش به بررسی وضعیت توسعه در استان کرمانشاه با تاکید بر سیاست منطقه گرائی پرداخته شد. با مطالعه و تدوین 120پرسشنامه حاوی 50 سوال، تاثیر منطقه گرایی در ابعاد مختلف از نگاه مدیران 5 شهرستان مرزی کرمانشاه بررسی شد.پردازش اطلاعات با SPSS انجام شد.برای تحلیل آماری تفاوت بین وضع موجود و شرایط ایده آل از آزمون ویلکاکسون استفاده شد و نتایج بیانگر این است که در ابعاد مختلف تفاوت محسوسی در دو شرایط وضع موجود و ایده آل وجود دارد. پس می توان گفت فاصله چشمگیری میان وضعیت موجود با شرایط ایده آل از نظر توسعه وجود دارد و این اختلاف در همه ابعاد به صورت نقشه های (GIS) نمایش داده شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Evaluation of Development Status in Kermanshah Province with Emphasis on Regionalism Policy

نویسندگان [English]

  • Ali purmirza 1
  • Rebaz Ghorbaninejad 2
  • aazam yousefi 2
  • Rahim sarvar 3
1 PhD student in Political Geography, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Assistant Professor Islamic Azad University Research Sciences Branch  
3 Professor and Faculty Member of Islamic Azad UniveProfessor, Department of Geography, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran rsity Science and Research Branch  
چکیده [English]

Due to the human, natural resources and geographical and political conditions of the border regions in the national development process today, local resource-based planning can be prioritized through a coordinated military plan. Therefore, it is necessary to improve the economic, social, environmental and cultural indicators in order to achieve the important goals of sustainable development, in the form of regionalism policy, by modeling and providing appropriate solutions. In this study, the status of development in Kermanshah province was investigated with emphasis on regionalism policy. By studying and compiling120 questionnaires containing50questions, the impact of regionalism in different dimensions was studied from the perspective of managers of 5 Kermanshah border towns. Data analysis was done by SPSS.Wilcoxon test was used for statistical analysis of the difference between the status quo and the ideal condition. The results indicate that there are significant differences in the two dimensions between the status quo and the ideal condition.So it can be said that there is a significant gap between the status quo and the ideal conditions for development, and this difference is shown in all dimensions as maps (GIS).

کلیدواژه‌ها [English]

  • geopolitics
  • regionalism
  • Economic Development
  • Kermanshah Province