ارزیابی و تحلیل ابعاد تاب‌آوری منطقه 10 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، شهرری، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، شهرری، ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، شهرری، ایران

چکیده

پژوهش حاضر از جنبه ماهیت جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی و از جنبه هدف کاربردی می‌باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی و تحلیل تاب‌آوری منطقه 10 تهران در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، کالبدی و زیست‌محیطی است. نتایج حاکی از آن است که از نظر تأثیرگذاری عناصر بر تاب‌آوری این منطقه در تاب‌آوری زیرساختی – کالبدی، مؤلفه‌ «مدیریت شبکه‌ها، تجهیزات زیرساختی و شریانی»، در بعد تاب‌آوری اجتماعی مؤلفه‌ «مشارکت مردمی با نهادهای ذی‌ربط در خصوص مدیریت بحران»، در بعد تاب‌آوری اقتصادی مؤلفه «میزان پویایی رشد و تنوع اقتصادی»، در بعد تاب‌آوری نهادی - مدیریتی مؤلفه «عملکرد بخش دولتی در تاب‌آوری شهری»، در بعد تاب‌آوری زیست‌محیطی، مؤلفه‌ «آلودگی شکست تأسیسات و تجهیزات شهری»، جایگاه‌های نخست را به خود اختصاص داده‌اند و جز مهم‌ترین و اثرگذارترین شاخص‌ها می‌باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که محله کارون با تاب‌آوری بالا و محله سلیمانی با تاب‌آوری پایین شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and analysis of resilience dimensions of District 10 of Tehran

نویسندگان [English]

  • زلفی z 1
  • parvaneh zivyar 2
  • ali as 3
2 teacher
3 Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Yadegar Imam Branch, Shahreri, Iran
چکیده [English]

The present study is descriptive-analytical in terms of nature and applied in terms of purpose. The purpose of this study is to evaluate and analyze the resilience of district 10 of Tehran in various economic, social, managerial, physical and environmental dimensions. The results show that in terms of the impact of elements on the resilience of this region in infrastructure-physical resilience, the component of "network management, infrastructure and arterial equipment", in the social resilience dimension, component of "public participation with relevant institutions in crisis management", in the economic resilience dimension, component of "growth dynamics and economic diversity", in the institutional-management Resilience dimension, component of "public sector performance in urban resilience", in environmental resilience dimension, component of "pollution failure of urban facilities and equipment" have the first positions and it is one of the most important and effective indicators. The results also show that Karun neighborhood is known with high resilience and Soleimani neighborhood is known with low resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience
  • Management
  • development
  • District 10 of Tehran