سنجش و ارزیابی میزان مشارکت محلی در اجرای طرح های بهسازی و نوسازی شهری (نمونه موردی منطقه دو شهر قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

توسعه سریع شهرنشینی تأثیرات قابل‌توجهی بر بافت‌های قدیمی بر جای گذاشته است. هسته قدیمی شهرها، برای اسکان جمعیت زیادی که غالباً مهاجران سال‌های اخیر می‌باشند، پیوسته دچار تغییر شکل شده که فرسودگی بافت‌های مذکور را به همراه داشته است. جبران این آشفتگی جز با طرح های بهسازی و نوسازی به سختی ممکن است. آنچه در این بین اهمیت دارد مشارکت مردم به عنوان یک عنصر موثر است بر این اساس پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است سعی بر آن بوده با تنظیم پرسشنامه میزان این مشارکت ارزیابی گردد. روایی پرسشنامه با استفاده از آزمون مورد تایید قرار گرفته است به منظور تحلیل نتایج در نرم افزار spss از آزمون T نک نمونه ای استفاده شده است.نتایج این پژهش بیانگر خواست عمومی پایین و حداقلی مشارکت مردمی در اجرای این طرح ها و در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، کالبدی و مدیریتی هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and evaluating the extent of local participation in urban renewal and reconstruction projects (Case study of the second district of Qom)

نویسندگان [English]

  • alireza garoosi 2
  • amir hosin nemati 3
2 student of university of tarbiat modarres in tehran , iran
3 imam ali
چکیده [English]

The rapid development of urbanization has had significant effects on old city textures. The old town nucleus has been constantly transformed to accommodate a large population, often migrants from recent years, which has exacerbated the exhaustion of these tissues. It is hardly possible to compensate for this turmoil with the plans of refurbishment and renovation. What is important in this regard is the participation of the people as an effective element. Accordingly, the present study was conducted using descriptive-analytical method. The aim of this study was to determine the extent of this participation by setting up a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by a test. To analyze the results, a sample T test was used in SPSS software. The results of this study reflect the general low and minimum public participation in the implementation of these projects and in various economic, social, physical and managerial dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local Participation
  • Improvement and Modernization
  • Qom City