آثار اقتصادی و اجتماعی تحقق حیات شبانه در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: تهران و حوزه نفوذ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم و فنون، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شب و ماهیت جدید فرصتی جدید است با رهاوردهای اقتصادی که بعضاً می‌تواند به لحاظ فرهنگی و خانوادگی نیز تقویت کننده انواع همبستگی‌ها و همدلی‌های خانوادگی باشد. پرسش پژوهش کنونی آن است که آثار تحقق حیات شبانه درونی و بیرونی در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: تهران و حوزه نفوذ) کدامست؟ پژوهش کنونی از رویکرد آمیخته که تلفیقی از دو روش کیفی و کمّی است، استفاده می کند. به این صورت که این پژوهش ابتدا به صورت کیفی و با استراتژی موردکاوی که از استراتژی های تحقیقات کیفی است، به تبیین جنبه های مختلف حیات شبانه در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری مجموعۀ شهری تهران و حوزه نفوذ می‌پردازد. علاوه بر موردپژوهی، از روش پیمایش به عنوان یک روش کمّی برای گردآوری و تحلیل داده ها، استفاده گردیده است. گزاره های پژوهش با نمره میانگین بالای 4 و انحراف معیار زیر 1 مورد تأیید قرار گرفتند. دستاورد پژوهش نشانگر این است که آثار اجتماعی و اقتصادی تحقق حیات شبانه درونی و بیرونی در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: تهران و حوزه نفوذ) شامل ابعاد «اجتماعی» و «اقتصادی» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic and Social Impacts of Nightlife Implementation on Urban Sustainable Development Planning (Case Study: Tehran and Area of Influence) Alireza Sadeghi, Bakhsh; Alireza Stelaji; Rahim Sarvar

نویسندگان [English]

  • alireza saadeghibakhsh 1
  • alireza estelaji 2
  • Rahim Sarvar 3
1 PhD Student in Urban Planning Geography, Faculty of Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Imam Khomeini Memorial Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The new night and nature is a new opportunity with economic returns that can sometimes be culturally and family-friendly, reinforcing all kinds of family solidarity and empathy. The current research question is what are the effects of realization of inner and outer nightlife on urban sustainable development planning (Case study: Tehran and area of ​​influence)? The present study uses a mixed approach, which combines both qualitative and quantitative methods. As a qualitative research case study, this qualitative research strategy explores various aspects of nocturnal life in urban sustainable development planning of Tehran metropolitan complex and area of ​​influence. In addition to the case study, the survey method was used as a quantitative method for data collection and analysis. The research statements were confirmed with a mean score above 4 and standard deviation below 1. The research findings indicate that the social and economic impacts of realization of the inner and outer nightlife on urban sustainable development planning (case study: Tehran and area of ​​influence) include both "social" and "economic" dimensions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nightlife
  • Tehran metropolis and area of influence
  • Social and economic effects