تأثیر ژئوپلیتیک انتقال انرژی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جغرافیای سیاسی ، مدرس دانشگاه فرهنگیان، ساری ، ایران

چکیده

چکیده
اساساً، انرژی یکی از تأثیرگذارترین عناصر بر اتخاذ تصمیمات اقتصادی و سیاسی بازیگران نظام بین‌الملل به شمار می رود به‌ طوری که قادرند با استفاده از این عنصر رفتار سایر بازیگران را نیز تحت‌‌الشعاع قرار دهند. با توجه به اینکه ژئوپلیتیک انتقال انرژی نقش بسزایی در این عرصه دارد، بازیگرانی نظیر ایران که در هارتلند انرژی قرار گرفته‌اند، قادرند نقش‌آفرینی قابل توجهی در این عرصه داشته باشند. که می‌تواند امنیت ملی را با چالش مواجه سازند. بر این اساس، عُصاره پژوهش حاضر بر این پرسش نهاده شده است که ژئوپلیتیک انتقال انرژی چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه پژوهش عبارت است از ژئوپلیتیک انتقال انرژی، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد سیاسی و اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌دهد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی می باشد که ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها، مقاله ها، اسناد، مطبوعات و آمارنامه ها به بیان چارچوب نظری تحقیق پرداخته شده و در ادامه برای جمع آوری داده های میدانی از پرسشنامه بهره گیری شده است. ارزیابی،آزمونِ فرضیه تحقیق و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون رگرسیون صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Impact of Energy Transmission on the National Security of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • basir asghari
sari
چکیده [English]

Abstract
Basically, energy is one of the most influential elements in the economic and political decisions of the actors of the international system, so that they can use this element to overcome the behavior of other actors.

which was first used by library resources such as the book Articles, articles, documents, press and statistics are used to describe the theoretical framework of the research and then to collect field data, a questionnaire has been used. Evaluation, research hypothesis testing and data analysis were done using SPSS software and regression test.
The findings of the field studies indicate that the components of the prevention of crude energy and the adoption of the policy of development of refining and petrochemical industries, having the role of the most economical and secure energy transmission passage, providing and ensuring energy security and transmission, control Energy transit in the Strait of Hormuz, investment in the exploitation and transfer of energy, promotion of Iran's geopolitical weight due to access to energy resources and being located at the center of the strategic global energy center contributes more than other geopolitical components of energy transfer to the national security of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Energy
  • Geopolitics of Energy Transmission
  • National security
  • Islamic Republic of Iran