نقش اعتبارات بهسازی مساکن روستایی درتوسعه روستاها (مطاله ی موردی: دهستان ابرغان؛ شهرستان سراب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی ، تهران ، ایران

2 کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف توسعه فعال نمودن نقش تولیدی روستا،درآمدزایی واشتغال آفرینی باحفظ محیط زیست برای روستاییان میباشد.در این راستا پروژه های اعتبارات راهکاری عملی برای به حرکت درآمدن منابع اقتصادی واجتماعی است اعتبارات بهسازی مسکن همسو با اهدافی چون احداث مسکن مقاوم، تأمین مسکن متناسب با نیاز روستاییان،حفظ هویت و سیمای عمومی روستاها و نظایر اینها به روستاییان پرداخت میشود.
این تحقیق به بررسی نقش اعتبارات بهسازی با رویکرد بهسازی مسکن روستایی در توسعه روستایی در دهستان ابرغان میپردازد. برای این منظور185 نفر از بین گیرندگان وام و اعتبارات مسکن از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردید و در نهایت فرضیات نیز از طریق آزمون t تک نمونه ای و اسپیرمن به مورد تحلیل گذاشته شد. برای سنجش ﺗﺄثیر عوامل در نظر گرفته شده بر اشتغال غیرکشاورزی از آزمون فریدمن و جهت نشان دادن میزان این ﺗﺄثیرات از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که اعتبارات بهسازی باعث توانمندی جمعیت روستایی دهستان ابرغان و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد گردیده است، همچنین بین اعتبارات بهسازی و ایجاد فالیتهای جنبی و تثبیت جمعیت در نواحی روستایی رابطه معناداری وجود دارد بنابراین پرداخت اعتبارات مسکن، ضمن ایجاد توانمندی و رضایتمندی روستاییان در ماندگاری و تثبیت جمعیت در روستاها نیز موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of rural development , rural housing improvement funds ( Case study : Abarghan, Rural district , Sarab county )

نویسندگان [English]

  • sayyad Irani Heris 1
  • jafar abazari 2
1 AZAd
2 pnu University
چکیده [English]

The purpose of activating the role of productive rural development, employment creation and income for the rural environment is maintained.. Resistant housing development funds in line with goals such as housing construction, housing fits the villagers need to preserve the identity and public face of the countryside and so the villagers paid.
The this research is to improve the approach to improving rural housing credits role in rural development in their Abarghan Rural District. To this end 185 of the housing and credit borrowers as samples and information about them through questionnaires and interviews were collected and the assumptions also through single-sample t -test and Spearman was to analyze to assess the effect of non-agricultural employment test is intended to demonstrate the effects of Freedman and multiple regression were used. The results show that in the area of credit and improve its ability to create jobs and increase the income of the rural population of the district, there is credit improvement and creation and consolidation activities of the population in rural areas. There is finally being studied in terms of investment, education and subsidies with the greatest impact improvements are CREDIT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro-credit
  • Rural Development
  • Rural Housing
  • rural Abarghan Sarab county