بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی توانمندسـازی روستائیان بر مهاجرت معکوس و رابطه بین آنها (نمونه موردی: روستاهای کردآباد، ویان و طاهــرلو کبودراهنگ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه روستایی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران، ایران

چکیده

چکیده
امروزه مهاجرت یکی از معضلات اساسی جوامع روستایی است و به نظر می‌رسد توانمندسازی روستائیان از بهترین راه‌حل‌های این زمینه باشد. از همین‌رو، هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی توانمندسـازی روستائیان بر مهاجرت معکوس و رابطه بین آنها با نمونه موردی روستاهای کردآباد، ویان و طاهــرلو کبودراهنگ می‌باشد. در همین راستا، روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی می‌باشد که با ابزار پرسشنامه داده‌های آن جمع‌آوری شده و برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و آزمون تحلیل واریانس در قالب نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. در همین خصوص، یافته‌های تحقیق نشان داده است که بین عوامل فردی و محیطی با توانمندسازی روستاییان با انگیزه مهاجرت معکوس رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، عوامل فردی و محیطی توانمندسازی در مهاجرت معکوس موثر هستند و اینکه انگیزه مهاجرت معکوس در بین روستاییان روستاهای طاهرلو و ویان بیشتر از روستاییان روستای کردآباد است.
واژگان کلیدی: عوامل فردی و محیطی، توانمندسازی، مهاجرت معکوس،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of individual and environmental factors of Empowerment of villagers on reverse migration and the relationship between them (Case study: Kordabad, Vian and Taherlu villages Kaboudrahang)

نویسندگان [English]

  • davood abbasi 1
  • Masoud Mahdavi Hajiloui 2
  • Rahim Sarvar 2
  • Parviz kardvani 2
1 azad
2 Faculty Member of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
چکیده [English]

Abstract
Today, migration is one of the main problems of rural communities and empowering villagers seems to be one of the best solutions. Therefore, the aim of this study is to investigate the effect of individual and environmental factors of Empowerment of villagers on reverse migration and the relationship between them to the case study of Kordabad, Vian and Taherlu villages Kaboudrahang. In this regard, the present research method is descriptive-analytical with a practical purpose that has been collected by the data questionnaire tool and to analyze the data is used from Pearson correlation coefficient, step-by-step regression and variance analysis test in the form of SPSS software. In this regard, research findings have shown that there is a direct and significant relationship between individual and environmental factors with rural empowerment with the motive of reverse migration, individual and environmental empowerment factors are effective in reverse migration and that the motive for reverse migration among rural villagers Taherloo and Vian are more than the villagers of Kordabad village.
Keywords: Individual and environmental factors, empowerment, reverse migration, Kordabad, Vian, Taherlo villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual and Environmental Factors
  • Empowerment
  • reverse migration