ارائة مدلی جهت تبیین ارزش ویژة برند مقاصد گردشگری (مطالعه موردی : شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نو، تهران، ایران

3 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائة مدلی برای تبیین ارزش ویژۀ برند مقصد گردشگری شیراز است.تحقیق حاضر،از نظر هدف،کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها،توصیفی و از نوع پیمایشی است.همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.جامعه آماری تحقیق کلیه گردشگران داخلی هستند که در تابستان 1394 به شهر شیرازآمده اند.با توجه به این که حجم جامعه نا معلوم می باشد از فرمول کوکران به منظور تعیین حجم نمونه استفاده شده است که عدد 384 بدست آمده است.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که آگاهی از برند مقصد بر تصویربرند مقصد،کیفیت ادراک شده از مقصد و وفاداری به برند مقصد تأثیر مثبت و معنا داری دارد.تصویربرند مقصد بر کیفیت ادراک شده از مقصد و وفاداری به برند مقصد تأثیر مثبت و معنا داری دارد. و تأثیر کیفیت ادراک شده از مقصد بر وفاداری به برند مقصد مثبت و معنا داراست. و همچنین نشان داده شد که کیفیت ادراک شده از مقصد دارای بزرگترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر وفاداری به برند مقصد بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model to explain brand equity tourism destinations (Case study: Shiraz city)

نویسندگان [English]

  • jafar bahari 1
  • shahla bahari 2
  • hamed bahari 3
چکیده [English]

The aim of this study is to provide a model for explaining brand equity tourism destinations in Shiraz. This research, in terms of purpose is functional and based on data collection, is descriptive survey. Also, It has been used structural equation modeling through the SMART PLS software to analyze data. Statistical population of this research all are domestic tourists that in the summer of 2015 Have come to Shiraz city.Given that the population size is unknown from Cochran formula is used in order to determine the sample size that number is obtained 384. Provided results showing that destination brand awareness has significant positive effects on destination brand image, destination perceived quality and destination brand loyalty. destination brand image has significant direct positive impacts on destination perceived quality and destination brand loyalty. destination perceived quality has direct positive influence on destination brand loyalty. And also it was shown that destination perceived quality is the largest coefficient value and its impact on destination brand loyalty is higher than other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • destination brand awareness
  • destination brand image
  • destination perceived quality
  • destination brand loyalty
  • Shiraz