ارزیابی اثرگذاری فقر اجتماعی بر پایداری محیط زیست شهری(محیط بصری) ( مطالعه موردی: منطقه 8 شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران، اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران، اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان تأثر عوامل فقر اجتماعی بر پایداری محیط زیست شهری انجام گرفته است که از نظر ماهیت، نظری-کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی-تحلیلی می باشد.برای دست‌یابی به اطلاعات مورد نیاز از تکنیک پرسشنامه در منطقه 8 شهری اهواز استفاده شده است.حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر برآورد شد.سیس برای تجزیه و تحلیل داده ها از محیط نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است.نتایج به دست آمد از آزمون‌های مورد نظر نشان داد که متغیرهای احساس مسؤولیت، اخلاق اجتماعی، افزایش سطح سواد و آگاهی افراد جامعه بر پایداری محیط زیست شهری مؤثر هستند اما با توجه به یافته‌های این تحقیق نشان داده شده که متغیر هنجارسازی بر پایداری محیط زیست تأثیری ندارد.هم چنین برای سنجش و اولویت‌بندی شاخص‌های تأثیرگذار فقر اجتماعی برپایداری زیست محیطی از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از تکنیک مزبور نشان می‌دهد که شاخص‌های احساس مسئولیت، اخلاق اجتماعی و بی‌سوادی به ترتیب با ضریب اولویت 0.5763 ، 0.5652 و0.5033 تأثیر بیشتری برناپایداری محیط زیست دارند و شاخص‌های بیکاری، هنجار سازی اجتماعی به ترتیب با ضریب اولویت 0.4957 ، 0.4813 نسبت به بقیه شاخص‌ها از تأثیر کمتری نسبت به دیگر شاخص‌ها برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of social poverty on the urban environment persistence (optical environment) (Case study : Region number 8 of Ahvaz city)

نویسندگان [English]

  • saead amanpour 1
  • maryam azadbakht 2
1 ahvaz
2 ahvaz
چکیده [English]

The current study aims to recognize the effectiveness rate of social poverty on urban environment persistence that is theoretical-optical in nature, and regarding the study method it is descriptive-analysis.
To gather the needed data, the questionnaire technique was used in region number 8 of Ahvaz city. The case mass is confirmed 384 people using the Morgan table. To analyze the data, the SPSS software was used. The results showed that the sense of responsibility, social ethics, developing the education level and increasing the awareness of the citizens has effective impact on the living environment persistence but based on the results of this study the normalization coefficient does not affect the environment persistence. Also, for evaluating and prioritizing the effectiveness of social poverty on the environment persistence, the TOPSIS multi-variables deciding technique was applied. The results of the said technique showed that the sense of responsibility, the social ethics and the analphabet indexes had the most effect on the environment persistence with the priority coefficient amounts of 0.5763 , 0.5652, and 0.5033 respectively. And the unemployment and social normalization indexes had the least effect compared to the others with the amounts of 0.4957 and 0.4813 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Social poverty
  • Environment persistence
  • Ahvaz
  • region number 8