ارائه الگوی بومی مدیریت علم با رویکرد پدافند غیرعامل؛ الگویی برای توسعه مناطق ویژه علم و فناوری در کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران. تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

ممناطق ویژه علم و فناوری مجموعه ای متمرکز از دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، مراکز تحقیقی، شرکت های با فناوری برتر و... است که در یک فضای جغرافیایی و در یک منطقه اقتصادی با مدیریت متمرکز و ساختار حقوق خاص تشکیل و به تولید محصولات و خدمات دانش محور می پردازند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بومی برای مدیریت علم با رویکرد پدافند غیرعامل به منظور توسعه مناطق ویژه علم و فناوری در کشور انجام شده است. در این پژوهش ادبیات مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه عمیق و خبرگی تهیه و سپس تنظیم و توزیع پرسشنامه در جامعه آماری صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها توسط نرم افزار Spss26 و نرم افزارSmart PLS (مدلسازی معادلات ساختاری) انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ابعاد اصلی تشکیل دهنده الگوی بومی مدیریت علم با رویکرد پدافند غیرعامل شامل شناخت آسیب ها؛ شناخت تهدیدها؛ افزایش بازدارندگی؛ تداوم خدمت رسانی و ارتقای پایداری ملی می باشند. همچنین براساس رتبه بندی بعمل آمده، آمایش علم و فناوری و مسئولیت اجتماعی از مهمترین مولفه های الگوی مذکور می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a local model of science management with a passive defense approach; A model for the development of special science and technology zones in the country

نویسندگان [English]

  • Heidar Ahmadi 1
  • Mohammad Reza Keramati 2
  • GholamAli Ahmadi 3
1 PhD Student in Higher Education Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Management and Planning, University of Tehran. Tehran Iran
3 Associate Professor, Department of Management and Educational Planning, Faculty of Humanities, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Science and Technology Special Zones is a centralized collection of universities, science and technology parks, research centers, companies with superior technology, etc. These regions are formed in a geographical space and in an economic region with centralized management and special rights structure and produce knowledge-based products and services. These areas have theoretical and empirical effects on regional development. The present study aims to provide an indigenous model for science management with a passive defense approach to develop special science and technology areas in the country. In this study, the required literature was prepared through library study, in-depth interviews and expertise, and then a questionnaire was prepared and distributed in the statistical community. The results of the questionnaire analysis were performed by Spss26 software and Smart PLS software (structural equation modeling). The results of the research showed the recognition of injuries; Recognize threats; Increase deterrence; Continuity of service and promotion of national sustainability are the main dimensions of the indigenous model of science management with a passive defense approach. Also, according to the rankings, science and technology and social responsibility are the most important components

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science management
  • Passive defense
  • special areas of science and technology